قیمت ساشه موسیلیوم -اسفرزه – داروسازی ایران داروک

قیمت ساشه موسیلیوم -اسفرزه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ساشه موسیلیوم موزی -اسفرزه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۲۰۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره پاسی پی ۳۰ م ل – گل ساعتی – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص د-رگلیس – شیرین ببان – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
سناگراف شربت-سنا(ساشه) ۶۰م ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه موسیلیوم پرتقالی – اسفرزه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
محلول اکالیپتوس ۶۰ م ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص آنتوم -عصاره گیاهی – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
ممورکس قرص ۴۰م گ-جینکگوبیلوبا – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۲۰۰۰ ریال می باشد
ساشه موسیلیوم بدون قند لیموئی ۶ گ – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۱۴۷۰۰۰ ریال می باشد
هراکلس قرص – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیبیدوکس – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زین تیگو – گیاه زنجبیل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت گیاهی فیتوپان – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت تیمکس کتابی گیاه آویشن باغی ۱۴۰ م ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم پرتغال – ساشه ۹ گ – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم آناناس- ساشه ۹ گ – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
فیتوکاف – (آویشن باغی)- شربت ۱۴۰ م ل – – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم سیب ۹ گ ساشه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم توتی فروتی ۹ گ ساشه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم تمشک ۹ گ ساشه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه پسیلیوم بدون طعم ۱۰ گرم – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
فیکولاکس شربت ۱۴۰م ل – عصاره انجیر – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
پلارکس شربت۱۲۰سی سی (هرباتون -عسل و پلارگونیوم) – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
رزاسکالپ محلول تونیک (جلوگیری از ریزش مو و ابرو)۶۰م.ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
جینسا فورت قرص گیاهی جینسینگ – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آووجوینت کپسول ۳۰۰م گ عصاره آووکادو و سویا – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱۵ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
تیمکس پلاس با طعم عسل-قرص مکیدنی – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی دکوفزول – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی دکوفن ۰.۲۵% – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ساشه موسیلیوم -اسفرزه – داروسازی ایران داروک ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید