قیمت ساشه پسیلیوم ۶ گ – با طعم پرتقال – داروسازی ایران داروک

قیمت ساشه پسیلیوم ۶ گ – با طعم پرتقال – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ساشه پسیلیوم ۶ گ – با طعم موز – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
بطری کتابی کاراوی میکسچر ۱۴۰ م ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۸۰۰۰ ریال می باشد
پماد رکتوس ۳۰ گ همراه با اپلیکاتو – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت تیمکس پلاس ضد سرفه با عسل ۱۴۰ م ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیوروفیت گیاهی – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص سنالاکس – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص سنالاکس – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۲۵ع ۱۲۷۰۰۰ ریال می باشد
ساشه موسیلیوم توت فرنگی -اسفرزه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه موسیلیوم -اسفرزه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
ساشه موسیلیوم موزی -اسفرزه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۲۰۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره پاسی پی ۳۰ م ل – گل ساعتی – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص د-رگلیس – شیرین ببان – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
سناگراف شربت-سنا(ساشه) ۶۰م ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه موسیلیوم پرتقالی – اسفرزه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
محلول اکالیپتوس ۶۰ م ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص آنتوم -عصاره گیاهی – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
ممورکس قرص ۴۰م گ-جینکگوبیلوبا – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۲۰۰۰ ریال می باشد
ساشه موسیلیوم بدون قند لیموئی ۶ گ – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۱۴۷۰۰۰ ریال می باشد
هراکلس قرص – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیبیدوکس – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زین تیگو – گیاه زنجبیل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت گیاهی فیتوپان – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت تیمکس کتابی گیاه آویشن باغی ۱۴۰ م ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم پرتغال – ساشه ۹ گ – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم آناناس- ساشه ۹ گ – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
فیتوکاف – (آویشن باغی)- شربت ۱۴۰ م ل – – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم سیب ۹ گ ساشه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم توتی فروتی ۹ گ ساشه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
موسیلیوم فورت با طعم تمشک ۹ گ ساشه – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۷ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ساشه پسیلیوم ۶ گ – با طعم پرتقال – داروسازی ایران داروک ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید