قیمت شربت خوراکی مگنی میلک – داروسازی سها

قیمت شربت خوراکی مگنی میلک – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت رانیتیدین ۲۴۰ م ل – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فینوپروست شربت ۵ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص فیناگرو شربت ۱ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۱۰۰ ریال می باشد
مالوژل اس شربت خوراکی ۲۴۰ م ل طعم نعنا و لیمو – آلومینیوم ام جی اس – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
مگنی میلک شربت خوراکی ۸% – منیزیم هیدروکساید۲۴۰ م ل شیشه با طعم نعنا – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کتوکونازول قرص ۲۰۰ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آسیفن – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۵۰۰۰ ریال می باشد
کلینداکسها کپسول ۱۵۰ م گ – کلیندامایسین – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلیندامایسین سها ۳۰۰ م گ – داروسازی سها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کانسی لاک – لاکتولوز سها شربت ۲۴۰ م ل – داروسازی سها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
گرانیسترون۱ م گ – آمپول ۱م گ / ۱م ل -گرانیسترون – داروسازی بهار سبزطلایی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
گرانیسترون۳ م گ – آمپول ۳م گ / ۳م ل -گرانیسترون – داروسازی بهار سبزطلایی- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۹۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریتالین ۱۰م گ – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۲۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تتراکور- قرص ۲۵ م گ – تترابنازین – ۵۰ عددی – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پنتوپرازول -قرص انتریک کوتد – ۲۰ م گ -پنتوپرتازول – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پنتوپرازول -قرص انتریک کوتد – ۴۰ م گ -پنتوپرتازول – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آرتیبت- قرص-۲/۵ م گ -بیزوپرولول – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
آرتیبت- قرص-۵ م گ -بیزوپرولول – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین ب ۱ ۳۰۰ -قرص خط دار-۳۰۰ م گ -ویتامبن ب ۱ – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ایتراکونازول۱۰۰-کپسول-۱۰۰م گ-ایتراکونازول-۱۰عدد – داروسازی مداوا- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتاکید حاوی ایمونوفورتیس ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل ۱ قوطی فلزی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۱۲۶۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل ۲ قوطی فلزی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۷۵۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل ۳ قوطی فلزی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۷۵۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل اف ام اس ۲۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۵۷۰۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل پپتی جونیور ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل پی دی اف نوزادان نارس ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
شیرخشک پری آپتامیل نوزادان نارس و کم وزن ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل اچ آ ۱ هایپو آلرژنیک – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۶۱۵۰ ریال می باشد
قیمت شربت خوراکی مگنی میلک – داروسازی سها ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید