قیمت شربت پیراستام‌ ۳۳.۳% -۱۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش

قیمت شربت پیراستام‌ ۳۳.۳% -۱۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
‌قرص‌ پرفنازین ۲ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ پرفنازین‌ ۴ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پرفنازین ۸ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
‌آمپول پرفنازین ‌۵ م ‌گ/ ۱م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۳۲۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پیراستام ۸۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت پیر وی ساید ۵۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ایزونیازید ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ایزونیازید ۳۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تئوفیلین رتارد ‌ ۲۰۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۸۰ م گ/۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازودون ۵۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
لوسیون موضعی کتوکنازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قط‌ره چشمی جنتامایسین‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بتامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پانکرانیوم – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف‌ دیکلوفناک‌ ۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۴۳۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی دیکلن – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترامادول ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیلتیازم ۶۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دگزامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
‌قط‌ره دگزامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ سالبوتامول۲ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت‌ سالبوتامول‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکسیب ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۶۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکسیب ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۳۸۰۰ ریال می باشد
قرص سیپراکتین ۴ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ فریرون ۵۰ م‌ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
قطره فریرون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت شربت پیراستام‌ ۳۳.۳% -۱۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید