قیمت دارو

قیمت شربت پیر وی ساید ۵۰م گ – کارخانجات داروپخش

  0
  قیمت دارو

  قیمت شربت پیر وی ساید ۵۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  قرص‌ ایزونیازید ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ ایزونیازید ۳۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص تئوفیلین رتارد ‌ ۲۰۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول جنتامایسین ۸۰ م گ/۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ترازودون ۵۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  لوسیون موضعی کتوکنازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  قط‌ره چشمی جنتامایسین‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
  شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول بتامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول پانکرانیوم – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  شیاف‌ دیکلوفناک‌ ۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۴۳۰۰۰ ریال می باشد
  ژل موضعی دیکلن – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ترامادول ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص دیلتیازم ۶۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول دگزامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قط‌ره دگزامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ سالبوتامول۲ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  شربت‌ سالبوتامول‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول سلکسیب ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۶۷۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول سلکسیب ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۳۸۰۰ ریال می باشد
  قرص سیپراکتین ۴ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ فریرون ۵۰ م‌ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
  قطره فریرون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  کرم فنی‌توئین‌ ‌۱%- ۳۰گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۳۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ کاپتوپریل ۲۵ م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قطره چشمی کرومولین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
  شیاف دیکلوفناک ۱۰۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۴۵۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ کلرفنیرامین ۴م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول کلرفنیرامین‌ ‌۱۰م‌گ‌/۱م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت شربت پیر وی ساید ۵۰م گ – کارخانجات داروپخش ۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو