قیمت شیرخشک آپتامیل ۳ قوطی فلزی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد

قیمت شیرخشک آپتامیل ۳ قوطی فلزی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۷۵۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شیرخشک آپتامیل اف ام اس ۲۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۵۷۰۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل پپتی جونیور ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل پی دی اف نوزادان نارس ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
شیرخشک پری آپتامیل نوزادان نارس و کم وزن ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل اچ آ ۱ هایپو آلرژنیک – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۶۱۵۰ ریال می باشد
شیرخشک آپتامیل اچ آ ۲ هایپو آلرژنیک – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
آپتامیل پپتی آلرژی کر ۱ شیر خشک – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۳۳۷۹۰۰ ریال می باشد
آپتامیل پپتی آلرژی کر ۲ شیر خشک – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
آپتامیل اچ آ پروسینئو۱- ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۷۰۵۰ ریال می باشد
آپتامیل اچ آ پروسینئو۲- ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
آپتامیل(بالای یکسال) قوطی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۱۲۶۰ ریال می باشد
آپتامیل ۲ شیرخشک قوطی فلزی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۱۲۶۰ ریال می باشد
شیر خشک آپتامیل پپتی سینئو ۱، ۴۰۰ گرمی – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۹۷۰۰ ریال می باشد
شیر خشک آپتامیل پپتی سینئو۲، ۴۰۰ گرمی – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
آپتامیل ۱ شیرخشک قوطی فلزی ۴۰۰گ – جدید – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۷۵۰ ریال می باشد
آپتاکید شیرخشک ۴۰۰ گ حاوی پره بیوتیک و امگا ۳- جدید – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۴۶۱۰۷۰ ریال می باشد
آمپول سینادوکسوزوم – اکسیر نانو سینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۹۸۰۰۰ ریال می باشد
سیناکورکومین کپسول ۴۰ م گ – اکسیر نانو سینا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی سیناآمفولیش ۱۵م گ ۰.۴% – اکسیر نانو سینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۴۰۰۰ ریال می باشد
سینالیو ۷۰- کپسول-۷۰ م گ – نانوسیلیمارین – اکسیر نانو سینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زیفرون – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۱۵ع ۱۴۱۰۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص تبازیو ۱۴ م گ – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تکزیفوما کپسول ۲۴۰ م گ-دی متیل فومارات-۵۶ عددی – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۵۶ع ۶۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
تکزیفوما کپسول-دی متیل فومارت-۱۲۰ م گ ۱۴ عددی – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
زیوک قرص ۱۰۰ م گ-ایماتینیب – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پپتیکر ۴۰ م گ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۲۰۰ ریال می باشد
آمپول زولنا ۴ م گ/۵ م ل – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۶۰۰ ریال می باشد
آمپول سیپروکس ۲۰۰م گ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۱۵۶۸۰۰ ریال می باشد
آمپول روپاکین ۴۰۰ م گ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت شیرخشک آپتامیل ۳ قوطی فلزی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد ۵۱۷۷۵۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید