قیمت قرص مزالون ۸۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان

قیمت قرص مزالون ۸۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص اکسابن ۱۰ م گ – اکساندرولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص متیل تستوسترون۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فوروزماید – ار ۲۰ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژینکس ۷۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۶۰۰ ریال می باشد
قرص دگزامتازون ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص برندوکر ۴۰ م گ-مژسترول – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص برندوکر ۲۰ م گ-مژسترول – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۱۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص لاینسترنول ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۸۰ع ۳۰۹۹۶۰ ریال می باشد
تری فاربه کنتراسپتیو تری فازیک – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱۰ع ۱۸۷۱۱۰ ریال می باشد
قرص اووسیز ۰.۷۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم مومکین ۰.۱%-مومتازون ۳۰ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۲۰۰ ریال می باشد
پماد مومکین ۰.۱%-مومتازون ۳۰گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۲۰۰ ریال می باشد
قرص کابولین ۰.۵م گ-کابرگولین – ابوریحان- تعداد در بسته ۸ع ۲۲۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص کابولین ۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اووسیز ۱.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی توسین آر ۱۰ واحد/۱م ل- ۱۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
کاردیوسان قرص ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد پسوریابت ۰.۰۰۵% – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلیندامایسین ۶۰۰گ-۴م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۳۲۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد مدوپروک ۰.۱%-تاکرولیموس ۳۰ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کتورولاک ترومتامین ۳۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کتورولاک ترومتامین ۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسان ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص اینوتیو ۶.۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص ال آرژینین ۵۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۴۵۵۶۰ ریال می باشد
قرص ال آرژینین ۱۰۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۵۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص اینوتیو ۱۲.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص اینوتیو ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۸۸۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص مزالون ۸۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید