قیمت قرص کتورولاک ترومتامین ۱۰م گ – ابوریحان

قیمت قرص کتورولاک ترومتامین ۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص کاردیوسان ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص اینوتیو ۶.۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص ال آرژینین ۵۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۴۵۵۶۰ ریال می باشد
قرص ال آرژینین ۱۰۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۵۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص اینوتیو ۱۲.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص اینوتیو ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۸۸۰۰ ریال می باشد
قرص لووتین ۵۰ م ک گ- لووتیروکسین – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فمیکا – داینوژست۲م گ /اتینیل استرادیول۰۳/۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱ع ۲۸۷۷۰۰ ریال می باشد
پماد پسوریامنت – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میانین۵۰ واحد – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پامیدیا ۹۰ م گ- پامیدرونیت ۱۰م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص مونتکس ۱۰ م گ مونته لوکاست ۳۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نکسیتور ۴۰ اس امپرازول – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۸۲۸۰۰ ریال می باشد
آمپول لیدوکائین ۲% – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل آکنالن – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۷۵۰۰ ریال می باشد
آمپول سوکسینیل کولین کلراید ۱۰۰م گ/۵ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فکسوفنادین ۶۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپالکس ۴م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیپکس ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ونوستات ۱۲۰ م گ-ارلیستات – ابوریحان- تعداد در بسته ۸۴ع ۲۴۱۰۸۰۰ ریال می باشد
آمپول گراتریل ۳م ل/۳ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۳۹۶۵۰۰ ریال می باشد
قرص گراتریل ۱ م گ-گرانیسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد آنتی هموروئید داخل مقعد ۱۵ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف آنتی هموروئید – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اتینیل استرادیول ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپیرونولاکتون ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف استامینوفن کودکان – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول استرادیول والرات ۱۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استرادیول والرات ۱ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص کتورولاک ترومتامین ۱۰م گ – ابوریحان ۳۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید