قیمت قرص گلوکزامین و کندرویتین مکس فیشر فلکسان – سمر طب درمان

قیمت قرص گلوکزامین و کندرویتین مکس فیشر فلکسان – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۹۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص جوشان منیزیم + ب ۶ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
ویتامین د ۳ فیشر فلکسان پرل ۱۰۰۰IU – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۷۹۹۹۸/۹۴ ریال می باشد
ویتامین د ۳ فیشر فلکسان پرل ۲۰۰۰IU – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۹۹۹۹۹/۲۲ ریال می باشد
کپسول بادی کلینز مارینوکس – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۲۹۹۹۹/۱۶ ریال می باشد
کپسول آیرون پلاس مارینوکس – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۸۹۹۹۹/۶۹ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فیشر فلکسان جوشان انرژی – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۵۸۷۱۵ ریال می باشد
قرص فولیک اسید آپوویتال ۸۰۰ م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۵۴۱۲ ریال می باشد
شربت کیندر رویال ژلی ۲۰۰ م ل – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آیزن آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۹۹۹۹/۰۹ ریال می باشد
شربت کلسیم سافت آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۹۹۹۹/۹۲ ریال می باشد
قرص فلکس اویت آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۷۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص منیزیم ۷ – فیشر فلکسان – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۵۵۹۶۳ ریال می باشد
کپسول سلن پلاس آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص فیشرکیندر مولتی ویتامین – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۰۹۹۹۹/۷۱ ریال می باشد
قرص جوشان زینک پلاس ب کمپلکس – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۱۴۹۹۸/۹۷ ریال می باشد
قرص پریناویت آپوویتال ۳۰ع + کپسول ۱۵ع -مکمل بارداری – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۴۵ع ۱۸۹۹۹۹۹/۷۱ ریال می باشد
پریناویت آیزن قرص – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۷۹۹۹۹/۷۷ ریال می باشد
قرص استئوفیت آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۹۹۹۸/۹۴ ریال می باشد
شربت آیزن سافت با طعم تافی – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول هیالورون پلاس آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم سیترات همراه با منیزیم + زینک + د۳ آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۹۹۹۹/۵۸ ریال می باشد
قرص جوشان مولتی ویتامین – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۱۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان مولتی ویتامین -فلکسان – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۱۰۴۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ آپوویتال ۵۰۰م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱۲ آپوویتال ۵۰۰ م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
قرص کروم ۲۰۰ م ک گ -آپوویتال مکمل کرومیوم – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص گلوکزامین و کندرویتین مکس فیشر فلکسان – سمر طب درمان ۲۹۴۳۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید