قیمت لاکسی ژل شربت ۲۴۰ م ل/ ۸% – منیزیم هیدورکسای – شرکت البرز دارو

قیمت لاکسی ژل شربت ۲۴۰ م ل/ ۸% – منیزیم هیدورکسای – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
مترونیدازول قرص ۲۵۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پدی کلد شربت ۶۰ م ل – سرماخوردگی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سالبوتامول شربت ۱۲۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
پیراستام قرص ۸۰۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۴۰ع ۱۹۲۰۰۰ ریال می باشد
متورال قرص ۵۰ م گ – متوپرولول – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۲۰۰ ریال می باشد
زینکویت بی شربت ۱۲۰ م ل – زینک – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۱۰۰ ریال می باشد
استئوفوس قرص ۷۰ م گ – آلندرونیت – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۴ع ۸۵۶۰۰ ریال می باشد
راکسال کپسول – استامینوفن/کافئین/ایبوبروفن – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۵۰۰۰ ریال می باشد
ومترال شربت ۶۰ م ل – اندانسترون – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
میگراجکت آمپول ۶ م گ/۰.۵ م -سوماتریپتان – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۹۸۶۰۰ ریال می باشد
پلی پیل وی قرص- آسپرین/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۳۰۰۰ ریال می باشد
پلی پیل ای قرص-آ اس آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کارویدال قرص ۱۲.۵ م گ – کارودیلول – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
ففول کپسول – فروس سولفات/فولیک اسید – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
آی ویلین شربت ۱۰۰ م ل (با طعم عسل) – مکمل گیاهی – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
دومپریدون قرص ۱۰ م گ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
آملوپرس قرص ۵ م گ – آملودیپین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
لاکتولوز شربت ۲۴۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
کلسیم سیترات+د۳ -مگنوم ویتامینز -کپسول مکمل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۱۵۶۰۰ ریال می باشد
سوپرکلسیم+ویتامین د ۳مگنوم ویتامینز-کپسول-مکمل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۱۹۴۰۰ ریال می باشد
جوینت پاور – قرص – مکمل – مگنوم ویتامینز – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۶۹۶۰۰ ریال می باشد
ایبوپروفن با طعم آلبالو-شربت خوراکی- ۱۰۰م گ/ – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰ ریال می باشد
اکسپکتورانت – شربت ۶۰م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
استامینوفن با طعم شکلات ۱۲۰م گ/۵م ل -شربت خو – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
مترونیدازول شربت خوراکی ۱۲۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
سودوافدرین شربت ۳۰ م گ – ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۹۰۰ ریال می باشد
کلسی بن قرص ۵۰۰ م گ – کلسیم د – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰ ریال می باشد
دیفن هیدرامین کامپاند شربت ۶۰ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سیس آتراکورال ۱۰ م گ در ۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت لاکسی ژل شربت ۲۴۰ م ل/ ۸% – منیزیم هیدورکسای – شرکت البرز دارو ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید