قیمت ویال پروپوون فرزینوس ۲% -۵۰ م ل-پروپوفول – درمان یاب دارو

قیمت ویال پروپوون فرزینوس ۲% -۵۰ م ل-پروپوفول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ویال تیوپنتال پن فارما ۱ گ-تپوپنتال – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۳۱۰۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص آقایان انرژکس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۰۳۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتاکال فورت – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۹۴۰۰ ریال می باشد
قرص پین لیز – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول جینک اکتیو – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۴۱۲۰۰ ریال می باشد
کپسول کاماسوترا – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
قرص فرورال آهن و فولیک – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۵۹۷۰۰ ریال می باشد
قرص برنینگ فت – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص پروستیکا – گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص هلسی لیور – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ارومکس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایجستیو اید – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۷۹۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص پرگنالایف مولتی ویتامین مینرال بارداری – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۱۵۶۰۰ ریال می باشد
قرص ماکسیکر ایکس – روی / ویتامین ث – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۶۴۷۰ ریال می باشد
قرص کوآنزیم کیوتن ۱۰۰ م گ – گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
قرص ایکس اید تقویت جنسی – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۶۱۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوانزیم کیوتن ۳۰ م گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۳۸۸۰۰ ریال می باشد
S – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص اپتی وومن بانوان – مولتی ویتامین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۰۹۲۸۰۰ ریال می باشد
کپسول درموبلا – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۴۰۱۲۵ ریال می باشد
قرص دایجستیو اید – گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۳۹۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص اپتی وومن بانوان – مولتی ویتامین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۳۳۶۰ ریال می باشد
قرص انرژکس آقایان – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۱۶۵۰۰ ریال می باشد
کرم الیدل ۳۰ گ – پیمکرولیموس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۳۰۰۰ ریال می باشد
کرم آلدارا ۵% ایمیکوئیمود (ساشه یکبار مصرف) – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۲ع ۵۷۴۳۲۰۰ ریال می باشد
آمپول کتامین هیدروکلراید روتکس مدیا ۵۰ م گ/۱۰ م ل – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۲۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول والوون – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۳۶۷۰۰ ریال می باشد
محلول آمینوون ۱۰% – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۶۷۰۰ ریال می باشد
ویال پروپوفول ۱% ام سی تی/ال سی تی-۵۰ م ل – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۵۷۰۰ ریال می باشد
قیمت ویال پروپوون فرزینوس ۲% -۵۰ م ل-پروپوفول – درمان یاب دارو ۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید