قیمت کلوتریمازول کرم واژینال ۵۰گ ۱% – داروسازی رها

قیمت کلوتریمازول کرم واژینال ۵۰گ ۱% – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
تریامسینولون ان ان پماد ۱۵ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص ۰.۵م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۵۰۰ ریال می باشد
آلروپات قطره چشمی ۵ م گ/ م ل – الوپاتادین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۶۷۸۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص ۱۰ م گ – آتورواستاتین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
های ویژن قرص – مکمل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۳۳۶۰۰ ریال می باشد
آنژیپولقرص ۹۵ م گ – متوپرولول – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۷۰۰۰ ریال می باشد
راویزون اسپری بینی ۰/۰۵ % ۲۰ م ل – مومتازون – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۴۰۰۰ ریال می باشد
پروفام قرص ۱۰ م گ – بیزوپرولول – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
تگاتارد شربت خوراکی ۱۰۰ م گ / ۵ م ل – کاربامازپین ۲۵۰ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
سیرنتین کپسول ۳۰۰ م گ – گاباپنتین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
آلپیک کپسول ۳۰۰ م گ – مکمل آلفالیپولئیک اسید – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
آلکانف قرص ۱۰ میلی اکی والان -(پتاسیم سیترات پیوسته رهش) – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۲۰۰۰ ریال می باشد
کلوتریمازول کرم واژینال۲% با ۷ اپلیکاتور- ۵۰ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
استروفان قرص مولتی ویتامین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
راویزون کرم ۰/۱ درصد ۱۵ گ – مومتازون فوروات – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
تگاتارد ۴۰۰قرص ۴۰۰ م گ – کاربامازپین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۰۰۰ ریال می باشد
رویال ویت شربت ۲۰۰ م ل مولتی ویتامین ومینرال+رویال ژلی با طعم استوایی – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
راسنت قرص مکمل مولتی ویتامین/مولتی مینرال – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۶۳۲۸۰ ریال می باشد
تگاتارد ۲۰۰،قرص ۲۰۰ م گ ، کاربامازپین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۶۰۰ ریال می باشد
ویتامین ب۲، قرص – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
ایپرانوز، اسپری بینی ۰.۰۳ درصد /۱۴ م ل، ایپراتروپیوم بروماید – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۶۰۰۰ ریال می باشد
ایپرانوز، اسپری بینی ۰.۰۶ درصد / ۱۴ م ل، اپیراتروپیوم بروماید – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۰۵۰۰ ریال می باشد
راویت بی، آمپول ۳ م ل (ویتامین های ب ۱، ۱۰۰ م گ/ب ۶ ، ۱۰۰ م گ/ب ۱۲، ۱۰۰۰ م گ) – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
دگزامتازون، آمپول ۸ م گ/۲ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
ویتامین ب ۱۲ با طعم آلبالو، قرص بازشونده دهان، ۲۵۰۰ م ک گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۶۸۴۵۰ ریال می باشد
استامینوفن شیاف ۱۲۵ م گ اطفال – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
دیکلوفناک شیاف رکتال ۱۰۰ م گ – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
مزالازین شیاف ۵۰۰ م گ – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۵ع ۶۱۵۰۰ ریال می باشد
الوکوماد کرم ۰.۱% -۳۰ گ -مومتازون – عماد درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۲۰۰ ریال می باشد
قیمت کلوتریمازول کرم واژینال ۵۰گ ۱% – داروسازی رها ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید