قیمت کپسول‌ مولتی ویتامین ‌با مینرال‌ – کارخانجات داروپخش

قیمت کپسول‌ مولتی ویتامین ‌با مینرال‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص‌ هیدروکلروتیازید ۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ هیدروکسی ‌زین‌ ۱۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ هیدروکسی ‌زین‌ ۲۵ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت هیدروکسی ‌زین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره استامینوفن – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین‌ ب‌ ۱ ۳۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ فنوباربیتال ۶۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ فنوباربیتال ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوراتادین ۱۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت لوراتادین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۵۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ نورتریپتیلین ۱۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ نورتریپتیلین‌ ۲۵ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزاتن ۲۵ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزاتن ۵۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
پماد هیدروکورتیزون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
کپسول مبورین پیوسته رهش ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
آمپول سدیم بی کربنات ۷.۵% – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سدیم بی کربنات ۸.۴% – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۰۰۰ ریال می باشد
ویال ویزودیکس ۳۲۰ م گ-۵۰م ل آیودیکسانول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۱۸۰۰ ریال می باشد
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید ۲۰م‌ گ‌/۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کافئین ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
ویال رمدسیویر پودر لیوفیلیزه ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال رمدسیویر ۱۰۰ م گ/۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی پیروکسیکام – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۳۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میدازولام ۵ م گ/م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۲۰۰۰ ریال می باشد
کرم فلوئوسینولون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نئوستیگمین ۰/۵ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول‌ مولتی ویتامین ‌با مینرال‌ – کارخانجات داروپخش ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید