قیمت کپسول فلوکستین عبیدی ۱۰م گ – داروسازی عبیدی

قیمت کپسول فلوکستین عبیدی ۱۰م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت کتوتیفن ۱۲۰م ل – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
ستیریزین عبیدی شربت ۶۰ م ل-بطری – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کوریزان شربت درد و تب کودکان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوریزان ۱۲۰ م ل – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تاوانکس ۷۵۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص موتیدون ۱۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
کلوبیوم قرص ۱۰ م گ – کلوبازام – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص روپیکسون ۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص روپیکسون ۱۰ م گ – رزوواستاتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص روپیکسون ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص روپیکسون ۴۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویسول ۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویسول ۱۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
فروفورت گاین +اسید فولیک کپسول – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویرابکس ۱۰۰۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۴ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیپتین۵۰ م گ(قوطی) – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تئولیت قرص ۲۰۰ م گ – تئوفیلین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
دیابزید قرص ۳۰ م گ(قوطی) -گلی کلازید – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلداکس روز و شب – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۶ع ۱۵۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص زیپتین ۱۰۰ م گ(قوطی) – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلداکس سینوس وآلرژی با فنیل افرین سرماخوردگی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ادوالژین فلش ۴۰۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زالربان ۱۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۴۷۴۰۰ ریال می باشد
قرص زالربان ۱۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۱۳۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص زالربان ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۱۷۰۴۰۰ ریال می باشد
اکساتنت قرص ۶۰۰ م گ – لینزولید – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
دیپارون قرص ۳۰ م گ – سیناکلست – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فروفورت دئودنال انتریک کوتد ۱۰۰ م گ (قوطی) – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول فلوکستین عبیدی ۱۰م گ – داروسازی عبیدی ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید