قیمت کپسول مبورین پیوسته رهش ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش

قیمت کپسول مبورین پیوسته رهش ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول سدیم بی کربنات ۷.۵% – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سدیم بی کربنات ۸.۴% – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۰۰۰ ریال می باشد
ویال ویزودیکس ۳۲۰ م گ-۵۰م ل آیودیکسانول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۱۸۰۰ ریال می باشد
آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید ۲۰م‌ گ‌/۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کافئین ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
ویال رمدسیویر پودر لیوفیلیزه ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال رمدسیویر ۱۰۰ م گ/۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی پیروکسیکام – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۳۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میدازولام ۵ م گ/م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۲۰۰۰ ریال می باشد
کرم فلوئوسینولون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نئوستیگمین ۰/۵ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۶۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نئوستیگمین ۲/۵ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۳۷۰۰۰ ریال می باشد
ویال لویلوکس ۵۰۰ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۵۰۰ ریال می باشد
قرص کارودیلول ۶.۲۵ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص کارودیلول ۱۲.۵ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ب ۶ ۳۰۰ م گ/۳ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت برم هگزین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد فلوئوسینولون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
لوسیون کلوبتازول ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت ستیریزین ۶۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ریواستیگمین ۱.۵م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
قطره خوراکی متوکلوپرامید ۱۵م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلیندامایسین ۳۰۰م گ/۲م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۵۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص آسیکلوویر۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آسیکلوویر۴۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی کتوکنازول ۲% -۳۰گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ستیریزین ۱۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول مبورین پیوسته رهش ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید