قیمت کپسول هموفیکس (آهن/فولیک/ویتامین ث/زینک/ویتامین ب۱) – کیمیا آرا هرم

قیمت کپسول هموفیکس (آهن/فولیک/ویتامین ث/زینک/ویتامین ب۱) – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول سیتودروکس۵۰۰م گ-هیدروکسی اوره – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۲۵۰۰۰ ریال می باشد
نازال اندسینوس بتادین سوتینگ ریلیف اسپری بینی ۲۰ م – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۸۲۰۶ ریال می باشد
اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس ۱۲۵م ک گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۴۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس ۲۵۰م ک گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دانوژن ۲۰۰ م گ – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
بتادین اسپری بینی- ۲۰م ل- آلرژی ریلیف – کیمیا آرا هرم- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اوژن یوروویتال – چشم – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۹۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان زینک + ب کمپلکس یوروویتال – – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۳۹۹۹۹/۴۷ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث یورویتال ۱۰۰۰ م گ (طعم پرتقال) – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ب کمپلکس یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس یوروویتال ۵ م گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قطره فروکیدز دراپز خوراکی ۳۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۷۶۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ث پلاس زینک ۱۰ م گ-یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۷۳۴۰۰ ریال می باشد
کپسول سلن پلاس یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۶۵۸۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس یوروویتال ۱۰م گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۶۹۶۰۰ ریال می باشد
قرص آیزن پلاس یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۳۸۸۰۰ ریال می باشد
شربت زینک پلاس یوروویتال ۲۰۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتافیت مولتی ویتامین کامپلت یوروویتال ۶۰ع – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۸۳۱۲۰۰ ریال می باشد
کپسول پروستافیت (یوروویتال ) – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص منو آورت یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۰۰۹۹۹۹/۴۵ ریال می باشد
شربت میناجویس یوروویتال ۲۰۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۹۹۹۹/۳۵ ریال می باشد
شربت نیو کیندر مولتی ویتامین یوروویتال ۲۰۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
کپسول دیافیت یوروویتال – مولتی ویتامین – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۹۹۹۹۹/۷۹ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای یوروویتال ۴۰۰ واحدی – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم یوروویتال ۶۰۰ م گ – ویتامین د – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۸۹۹۹۹/۴۳ ریال می باشد
کپسول فولساره – اسید فولیک یوروویتال ۸۰۰ م ک گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۹۹۹۹/۳۵ ریال می باشد
شربت امگا ۳ مکس پرتقال و لیمو ۲۰۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۲۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتافیت مولتی ویتامین یوروویتال۳۰ع – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۱۵۶۰۰ ریال می باشد
قرص پرینامکس – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۴۵ع ۳۰۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول هموفیکس (آهن/فولیک/ویتامین ث/زینک/ویتامین ب۱) – کیمیا آرا هرم ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید