قیمت کپسول ژلوفن ۴۰۰ م گ- ایبوپروفن – داروسازی دانا

قیمت کپسول ژلوفن ۴۰۰ م گ- ایبوپروفن – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول ای-ویژل ۱۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال سپیماکس ۱ گ-سفپیم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سپیماکس ۲ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پیپراتاز ۲گ/۲۵۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۰۰۰ ریال می باشد
ویال پیپراتاز ۳گ/۳۷۵م گ-پیپراسیلین/تازوباکتام – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال پیپراتاز ۴گ/۵۰۰م گ-پیپراسیلین/تازوباکتام – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفازولین ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۲۵۰ ریال می باشد
ویال زاک زیدیم ۵۰۰ م گ-سفتازیدیم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سیلاویل ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۵۹۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-ویژل ۴۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلاکس ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-ویژل ۲۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
کپسول پروکساژل ۲۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۴۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نیتروژل زیر زبانی ۰.۴م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پریموژل نرم ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کادویژل ۳۰۰ م گ-روغن کبد ماهی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
آمپول آمپی سول ۱.۵ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا رکس – امگا ۳ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳.۶.۹ ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
کپسول سفال-ایکس ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوکاف ۱۵ میلی گرم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی-ویژل ۱۰۰۰واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول دی ویژل ۴۰۰واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
کپسول دی ویژل ۲۰۰۰واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
کپسول ال آرژنین ۵۰۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فارماژلیتان – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا فورت پلاس ویتامین – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۳۵۲۵۰ ریال می باشد
کپسول امگا۳ کلاسیک ۱۸/۱۲شوتس ویتال ۱۰۰۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د۳ شوتس ویتال ۴۰۰۰واحد آهسته رهش – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول ژلوفن ۴۰۰ م گ- ایبوپروفن – داروسازی دانا ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید