قیمت ‌کپسول ایندومتاسین ‌۲۵ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش

قیمت ‌کپسول ایندومتاسین ‌۲۵ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
‌شیاف‌ ایندومتاسین ۱۰۰م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه بارکس پودر باریم ۱۳۵ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۵۰۰ ریال می باشد
‌قط‌ره‌ بتامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۸۷۰ ریال می باشد
پماد بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
کرم بتامتازون‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۱۰۰ ریال می باشد
لوسیون بتامتازون‌ ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۴۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۸۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی تیمولول ۰.۵% – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰ ریال می باشد
آمپول بتامتازونال – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت پیراستام‌ ۳۳.۳% -۱۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پرفنازین ۲ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ پرفنازین‌ ۴ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پرفنازین ۸ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
‌آمپول پرفنازین ‌۵ م ‌گ/ ۱م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۳۲۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ پیراستام ۸۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت پیر وی ساید ۵۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ایزونیازید ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ایزونیازید ۳۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تئوفیلین رتارد ‌ ۲۰۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۸۰ م گ/۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازودون ۵۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
لوسیون موضعی کتوکنازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قط‌ره چشمی جنتامایسین‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بتامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پانکرانیوم – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف‌ دیکلوفناک‌ ۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۴۳۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی دیکلن – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ‌کپسول ایندومتاسین ‌۲۵ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید