قیمت آتورواستاتین قرص – ۲۰م گ – پورسینا

قیمت آتورواستاتین قرص – ۲۰م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آتورواستاتین قرص – ۴۰ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کارودیلول قرص ۶.۲۵ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
متیل فنیدیت – قرص ۱۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
فاموتیدین قرص ۴۰ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
رزوواستاتین قرص ۴۰ م گ – ۳۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۹۷۰۰۰ ریال می باشد
کارودیلول قرص ۱۲.۵ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
جینکوول – قرص – مکمل گیاهی – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص خط دار – ۱ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
رزوواستاتین قرص ۲۰ م گ – ۳۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
مترونیدازول قرص خط دار- ۲۵۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص خط دار ۰/۵ م گ – ۱۰۰ عددی – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱، ۳۰۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ایبوپروفن، شربت خوراکی با طعم آلبالو، ۱۰۰ م گ/۵ م ل – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
ال کارنیتین ، قرص ۵۰۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
ستیریزین، شربت ۵ م گ/۵ م ل (۶۰ م ل) – پورسینا- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
سیتالوپرام، قرص ۲۰ م گ – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آ.اس.آ، قرص انتریک کوتد ۸۰ م گ (حاوی استیل سالیسیلیک اسید) – پورسینا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ استامینوفن ۳۲۵ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ایبوپروفن قرص ۴۰۰ م گ -ایبوپروفن – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آری تک قرص ۱۵۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایزوکور۴۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایندومت پیوسته رهش ۷۵ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیسموت‌‌۱۲۰ م‌گ‌ – آریا- تعداد در بسته ۴۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ سیپروفلوکساسین‌ ۵۰۰ م ‌گ‌ – آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ایزوسورباید ۱۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیلتیازم ۶۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص متفورمین ۵۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مزالازین ۵۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین ۵ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آتورواستاتین قرص – ۲۰م گ – پورسینا ۲۹۷۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید