قیمت آموکسی سیلین کپسول ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان

قیمت آموکسی سیلین کپسول ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آزیترومایسین قرص ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۶ع ۱۱۹۷۰۰ ریال می باشد
پرگابالین کپسول ۱۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۲۵۰۰ ریال می باشد
استامینوفن کدئین قرص(۳۰۰+۲۰)(استامینوفن ۳۰۰ م گ-کدئین ۲۰ م گ( – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
کلاریترومایسین قرص ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۰۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پکلی تاکسل استراژن – استراژن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میلرینون استراژن ۱ م گ /۱ م ل – استراژن دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کوزی ۵۰۰ م گ- لوتیراستام – استراژن دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۸۹۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن کدئین ۳۰۰/۲۰ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن ۳۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن۵۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
لوزارتان قرص ۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزارتان ۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
سلکوکسیب ۲۰۰ شفا- کپسول ۲۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی بنگلامید ۵م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اس امپرازول شفا ۴۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۴۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین شفا ۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کارودیلول شفا ۶.۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیپوفیکس ۱۰ م گ-آتورواستاتین – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین شفا ۵۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیتریزین شفا ۱۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
دهانشویه کلرهگزین ۲% – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۵۸۴۰ ریال می باشد
شامپو کتوکنازول ۲ درصد- کتوکنازول ۱۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوماتریپتان ۵۰ م گ-سوماتریپتان ۱۰ عددی – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن ۳۲۵ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
پودر آیونکس ۴۵۴ گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استومد ۷۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۴ع ۲۱۲۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی مبندازول ۱۰۰م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مدالیت ۸ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آموکسی سیلین کپسول ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید