قیمت آپتامیل اچ آ پروسینئو۲- ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد

قیمت آپتامیل اچ آ پروسینئو۲- ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آپتامیل(بالای یکسال) قوطی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۱۲۶۰ ریال می باشد
آپتامیل ۲ شیرخشک قوطی فلزی ۴۰۰گ – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۱۲۶۰ ریال می باشد
شیر خشک آپتامیل پپتی سینئو ۱، ۴۰۰ گرمی – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۹۷۰۰ ریال می باشد
شیر خشک آپتامیل پپتی سینئو۲، ۴۰۰ گرمی – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
آپتامیل ۱ شیرخشک قوطی فلزی ۴۰۰گ – جدید – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۷۷۵۰ ریال می باشد
آپتاکید شیرخشک ۴۰۰ گ حاوی پره بیوتیک و امگا ۳- جدید – صنایع پودر شیر مشهد- تعداد در بسته ۱ع ۴۶۱۰۷۰ ریال می باشد
آمپول سینادوکسوزوم – اکسیر نانو سینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۹۸۰۰۰ ریال می باشد
سیناکورکومین کپسول ۴۰ م گ – اکسیر نانو سینا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی سیناآمفولیش ۱۵م گ ۰.۴% – اکسیر نانو سینا- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۴۰۰۰ ریال می باشد
سینالیو ۷۰- کپسول-۷۰ م گ – نانوسیلیمارین – اکسیر نانو سینا- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زیفرون – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۱۵ع ۱۴۱۰۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص تبازیو ۱۴ م گ – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۱۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تکزیفوما کپسول ۲۴۰ م گ-دی متیل فومارات-۵۶ عددی – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۵۶ع ۶۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
تکزیفوما کپسول-دی متیل فومارت-۱۲۰ م گ ۱۴ عددی – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
زیوک قرص ۱۰۰ م گ-ایماتینیب – زیست دارو دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پپتیکر ۴۰ م گ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۲۰۰ ریال می باشد
آمپول زولنا ۴ م گ/۵ م ل – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۶۰۰ ریال می باشد
آمپول سیپروکس ۲۰۰م گ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۱۵۶۸۰۰ ریال می باشد
آمپول روپاکین ۴۰۰ م گ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
رونولین آر ویال ۱۰م ل (تزریقی)۱۰۰واحد-انسولین رگولار – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
رونولین ان آمپول۱۰۰واحد-انسولین ان پی اچ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
رمدسیویر-روناک ویال ۱۰۰م گ – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
رمدسیویر- ویال مایع ۱۰۰م گ/۲۰م ل – رمدسیویر – روناک – تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پروتامین سولفات-آمپول ۵ م ل /۱۰۰۰واحد – روناک – تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۰۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سینافکت ۵.۵ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۶۵۰۰ ریال می باشد
سرنگ رسیژن ۴۴م ک گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۷۳۲۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سینال اف ۷۵ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور رسیژن ۴۴م ک گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۹۴۰۴۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۲۰۰۰ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۶ع ۹۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آپتامیل اچ آ پروسینئو۲- ۴۰۰ گ – صنایع پودر شیر مشهد ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید