قیمت اتوانجکتور رسیژن ۴۴م ک گ – سیناژن

قیمت اتوانجکتور رسیژن ۴۴م ک گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۹۴۰۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۲۰۰۰ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۶ع ۹۹۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۴۰۰۰ واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۶ع ۱۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سیناپویتین ۱۰۰۰۰واحد – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۹۷۰۰ ریال می باشد
سرنگ پگاژن ۶ م گ/۰.۶ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور پگاژن ۶ م گ/۰.۶ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ سینومر ۴۰ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۸۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور سینومر ۴۰ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۸۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
اتوانجکتور سینورا ۴۰ م گ/۰.۸ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۲ع ۱۵۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق سینووکس – سیناژن- تعداد در بسته ۴ع ۶۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سینوتک ۲۴۰ م گ – سیناژن- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سینوپار پن ۲۵۰ م ک گ/م ل-تری پاراتاید ۲.۴ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۸۳۱۶۰۰۰ ریال می باشد
قلم آماده تزریق سیناتروپین – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سینال اف ۴۵۰ واحدی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۳۸۵۸۰۰ ریال می باشد
سینال اف پن ۹۰۰ واحدی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۱۵۲۰۰ ریال می باشد
سرنگ کیدی پگ ۳ م گ/۰.۳ م ل – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سیناتروپین قلم آماده تزریق ۱۰ م گ/۱.۵م ل-سوماتروپی – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ملیتاید قلم آماده تزریق ۶ م گ / م ل- ۳ م ل – لیراگ – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۸۵۰۰ ریال می باشد
سینورا آمپول ۴۰ م گ ۰/۸ م ل – آدالیمومب – سیناژن- تعداد در بسته ۲ع ۱۵۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
سینال اف پن ۳۰۰ واحدی آماده تزریق – فولیتروپین آلفا – سیناژن- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۷۲۰۰ ریال می باشد
رسیژن ۴۴ آمپول ۴۴ م ک گ ۰/۵ م ل – اینترفرون بتا – سیناژن- تعداد در بسته ۵ع ۷۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه سیدرال اورو – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۹۹۹۹/۷۵ ریال می باشد
قرص جویدنی اکسی فورت – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۷۰ع ۵۳۴۱۰۰ ریال می باشد
ساشه ال کارنیتین تک دوز ۱۵ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۳۴۹۹۹۹/۸۸ ریال می باشد
کپسول سیدرال فورت آهن – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۶۱۶۰۰۰ ریال می باشد
ساشه سیدرال فولیکو – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۵۰۰۰۰۰/۲۳ ریال می باشد
DHA قطره ویتامین ها ۱۵ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۹۹۹۹/۷۲ ریال می باشد
قرص لگزوپرام ۱۰ م گ – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۴۰۰۰ ریال می باشد
زیلویال قطره چشمی- اشک مصنوعی مولتی ۱۰ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۴۰۰۰ ریال می باشد
پیور قطره چشمی گیاهی مونو ۰.۵ م ل – تدبیر کالای جم- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت اتوانجکتور رسیژن ۴۴م ک گ – سیناژن ۱۹۴۰۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید