قرص زاناکس واسه چیه و خطرات قرص زاناکس چیست؟

قرص زاناکس(آلپرازولام) در کنترل اختلالات اضطراب یا برای تسکین کوتاه مدت علائم اضطراب و همچنین بـه عنوان داروی کمکی در درمان اضطراب همراه با افسردگی روانـی وهمچنـین در درمـان اخـتلالات پانیـک مـصرف میشود.

هشدارها :

۱- قرص زاناک در درمان کوتاه مدت (فقط بـه مـدت ۲-۴ هفته) اضطراب شدید و ناتوان کننده کـه بـا بیخـوابی یـا اختلالات سایکوتیک همراه است، مصرف میشود.

۲- بامصرف این دارو در بیمارانی که سابقه وابستگی بـه دارو داشته و یا دارای اختلال شـدید شخـصیتی هـستند، احتمال وابستگی وجود دارد.

۳- قرص زاناکس در موارد زیر باید با احتیاط فـراوان مـصرف شود مسمومیت شدید با الکل همراه با علائـم حیـاتی ضـعیف شده، اغماء، شوک، گل وکوم حاد با زاویه بسته یا اسـتعداد ابتلا به آن، میاستنی گراو، انسداد مزمن و شدید تنفسی.

۴- بنزودیازپینها ممکن است سبب ضعف تنفسی بویژه در افراد سالخورده، بشدت بیمار یا کودکان شوند . در ایـن موارد کاهش مقدارمصرف دارو ممکن است ضروری باشد.

۵- مصرف طولانی مدت یا مقاد یر زیـاد بنزودیـازپین هـا خطـر بـروز وابـستگیهـای روانـی و جـسمی را افـزایش میدهد. با وجود این، علائم قطع مـصرف ماننـد حمـلات تـشنجی حتـی پـس از مـصرف کوتـاه مـدت آلپـرازولام بامقادیر معمولی گزارش شده است.

بیشتر بخوانید :

قرص زاناکس چیه
قرص زاناکس چیه

عوارض جـانبی قرص زاناکس:

خـواب آلـودگی و منگـی در روزبعـد ازمصرف دارو، اغتـشاش شـعور ، عـدم تعـادل، فراموشـی، وابستگی به دارو، اشکال در تکلم، افسردگی، تاکی کـاردی و طـپش قلـب، تـاری دیـد، تغییـر میـل جنـسی، کمـی فشارخون، اختلالات رفتاری، خستگی و ضـعف غیرعـادی از عوارض جانبی آن هستند.

خرید قرص زاناکس
خرید قرص زاناکس

تداخلهای دارویی قرص زاناکس :

مصرف توام این دارو با الکـل یـا سایر دارو های مضعف CNS از جمله ضددرد های مخـدر، بیهوشکننـده هـا ی عمـومی، مهارکننـده هـا ی مونـوآمین اکسیداز، ضدافسردگی های سه حلقه ای و دارو های پـائین آورنده فـشارخون بـا اثـر مرکـزی، ممکـن اسـت موجـب افزایش تضعیف CNS و خطر بـروز آپنـه گـردد . مـصرف همزمـان بنزودیـازپینهـا بـا ایتراکونـازول و کتوکونـازول ممکن اسـت سـبب مهارمتابولیـسم بنزودیـازپین هـا و در نتیجه افزایش غلظت پلاسمایی این داروها شود.

نکات قابل توصیه:

۱- قرص زاناکس نباید بـیش از مقـدار توصـیه شـده مـصرف شود.

۲- در صورتی کـه پـس از چنـد هفتـه، اثربخـشی دارو کاهش یا بـد ، از افـزایش مقدارمـصرف بـدون مـشورت بـا پزشک باید خودداری شود.

۳- به منظور کاهش احتمال بروز علائـم قطـع مـصرف، مصرف این دارو باید بتدریج قطع شود.

۴- به علت بـروز خـواب آلـودگی، منگـی و سـرگیجه از رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارنـد، باید خودداری کرد.

مقدار مصرف قرص زاناکس :

بزرگسالان:

بـه عنـوان ضداضـطراب، ابتـدا ۰/۲۵-۰/۵ میلیگرم سه بار در روز مصرف میشود که براسـاس نیـاز بیمار تاحداکثر ۴ mg/day قابل افزایش است . به عنـوان ضدپانیک، ابتـدا ۰/۵ میلـی گـرم سـه بـار در روز مـصرف مـیشـود کـه سـپس براسـاس نیـاز و تحمـل بیمـار تـا ۱۰ mg/day افزایش مییابد.

کودکان:

قرص زاناکس به عنوان ضداضطراب، ابتدا ۰/۲۵ میلیگـرم ۲ یا ۳ بار در روز مصرف میشـود و سـپس براسـاس نیـاز و تحمل بیمار افزایش مییابد.

هشدار! تجویز و تعیین دوز دارو به عهده پزشک می باشد و پورتال پادرا هیچگونه مسئولیتی در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دیدگاهتان را بنویسید