قیمت قرص مزالون ۵۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان

قیمت قرص مزالون ۵۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول فینگولیمد ۰.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لابیجکت ۱۰۰م گ/ ۲۰ م ل – لابتالول – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۷۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص دگزامتازون ۴م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کردابیت ۱۵۰ م گ / ۳ م ل – آمیودارون – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۲۹۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص لینا گلیپتین ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلدرون ۲۵ م گ -اپلرنون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۱۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلدرون ۵۰ م گ – اپلرنون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسان ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۹۹۰۰ ریال می باشد
قرص مری کوم ۵۰۰ م گ – متفورمین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دینوول ۲ م گ – داینوژست – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اندانیل ۴ م گ / ۲ م ل – اندانسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص داپو دیلی ۳۰ م گ – داپوکستین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسابن ۲.۵ م گ – اکساندرولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مزالون ۸۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسابن ۱۰ م گ – اکساندرولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص متیل تستوسترون۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فوروزماید – ار ۲۰ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژینکس ۷۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۶۰۰ ریال می باشد
قرص دگزامتازون ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص برندوکر ۴۰ م گ-مژسترول – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص برندوکر ۲۰ م گ-مژسترول – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۱۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص لاینسترنول ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۸۰ع ۳۰۹۹۶۰ ریال می باشد
تری فاربه کنتراسپتیو تری فازیک – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱۰ع ۱۸۷۱۱۰ ریال می باشد
قرص اووسیز ۰.۷۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم مومکین ۰.۱%-مومتازون ۳۰ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۲۰۰ ریال می باشد
پماد مومکین ۰.۱%-مومتازون ۳۰گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۲۰۰ ریال می باشد
قرص کابولین ۰.۵م گ-کابرگولین – ابوریحان- تعداد در بسته ۸ع ۲۲۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص کابولین ۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص مزالون ۵۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان ۷۷۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید