قیمت قطره چشمی فنیل افرین زینک – سینادارو

قیمت قطره چشمی فنیل افرین زینک – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۴۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قطره چشمی ویزوکروم – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره بینی ناپریزول – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ناپریوین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۷۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی اناپریوین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۳۰۰ ریال می باشد
سینا تی یرز قطره چشمی – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی هومیدرین ۲ % – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۳۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی آترین ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی آترین ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۹۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی اریترولیدین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی ویرولیز ۳% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۲۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی آئروتکس ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۳۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی جنتکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۶۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی ناتریسالت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۹۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی لوبراتکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی زیروویت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی بتازونیت ۰.۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی کورتینیل ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰ ریال می باشد
پماد آئروتکس ۳% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کوپروست – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۳۴۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی رستانکس ۰.۰۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۴۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی فلامکسین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی بکلورین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۷۰۰۰ ریال می باشد
کاندیزول کرم ۱% – کلوتریمازول ۱۵گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
کاندیزول کرم واژینال ۱% -کلوتریمازول ۵۰گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
زایلکس-اچ پماد رکتال با اپلیکاتور-لیدوکائین اچ ۱۵گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی مفناید ۳۰گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۸۳۰۰ ریال می باشد
پماد کورتینیل – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بکلکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بکلکس ۱۰۰م ک گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قطره چشمی فنیل افرین زینک – سینادارو ۶۸۴۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید