قیمت کلی زاکس قرص ۵۰۰م گ -سولفاسالازین – تهران دارو

قیمت کلی زاکس قرص ۵۰۰م گ -سولفاسالازین – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
اس سیتالوتد قرص ۱۰م گ -اس سیتالوپرام – تهران دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۴۰۰۰ ریال می باشد
انالاپریل قرص ۵ م گ – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
امگا ۹.۶.۳ تداژل کپسول مکمل – تهران دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
آساپتد- قرص – ۸۰ م گ – استیل سالیسیلیک اسید (آ اس آ) – تهران دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کاتوسین پلاس ۱۲۵ اسپری دهانی -فلوتیکازون۱۲۵ سالمترول۲۵ م گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۴۰۰۰ ریال می باشد
کاتوسین پلاس۲۵۰اسپری دهانی-فلوتیکازون۲۵۰سالمترول۲۵ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی لاکروسپورین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۹۸۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی دورزامید – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۹۸۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی سیپلکس ۰.۳% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۷۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی انستوکایین ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۱۳۰۰ ریال می باشد
تیرلوز قطره اشک مصنوعی – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره بتازونیت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۸۷۰ ریال می باشد
قطره چشمی بتاکسول – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۹۰۰ ریال می باشد
میدراکس قطره چشمی ۱% تروپیکامید ۵/۰ م ل-۵۰ع – سینادارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی لاتاپروست – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی گلوپین ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی گلوپین ۲% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی سینارولاک – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۶۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی میدراکس ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۶۱۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ویروسید – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۳۹۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی اپتیمول ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی جنتکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره دکسون – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کلوبیوتیک ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۴۰۰ ریال می باشد
قطره دیکلوپتین چشمی – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۳۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ناتریسالت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۳۰۰ ریال می باشد
قطره بینی رینوسالتین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی باکتی ماید ۱۰% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۵۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی باکتی ماید ۲۰% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۴۰۰ ریال می باشد
قیمت کلی زاکس قرص ۵۰۰م گ -سولفاسالازین – تهران دارو ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید