قیمت کواتیانیل قرص ۱۰۰م گ-کوئتیاپین – نیل فارمد

قیمت کواتیانیل قرص ۱۰۰م گ-کوئتیاپین – نیل فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
اس امپرانیل ۴۰ م گ کپسول – بلیستر- انتریک کوتد – امپرازول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۸۲۸۰۰ ریال می باشد
تیوتیکسن کپسول ۵ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
مبورین ۲۰۰ م گ کپسول پیوسته رهش – نیل فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
سرترالین ۱۰۰ م گ – قرص خط دار – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ایتراکونیل ۱۰۰ م گ کپسول – ایتراکونازول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کارویل قرص مکمل گیاهی ۵۰۰ م گ – حکیم مومن تبریزی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
ذیابیطس حکیم قرص مکمل گیاهی – حکیم مومن تبریزی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۳۵۰۰۰ ریال می باشد
اکبر ۲ پماد مکمل گیاهی ۳۰ گ – حکیم مومن تبریزی- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۹۰۰۰ ریال می باشد
زینک اکساید کرم ۲۰%- ۵۰گ – بنیان دارو منطقه آزاد انزلی- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۸۵۷ ریال می باشد
بونزیل محلول موضعی ۱%مکمل گیاهی ۳۵ م ل ضد شپش – بنیان دارو منطقه آزاد انزلی- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
سرماخوردگی -نیک سادا- شربت ۶۰م ل(کلرفنیرامین -سودو – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
دکسترومتورفان-نیک سادا- شربت ۶۰م ل – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۰۰۰ ریال می باشد
منیزیم هیدروکساید-نیک سادا- شربت خوراکی ۲۴۰م – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ستیریزین-نیک سادا- شربت ۶۰م ل – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
استامینوفن-نیک سادا- شربت ۶۰م ل – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۰۰۰ ریال می باشد
آلومینیوم/منیزیم/سایمیتکون شربت خوراکی۲۴۰م ل – نیک سامان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اکوئیفلکس قرص۲۵۰م گ مکمل گیاهی – وشادارو پارس- تعداد در بسته ۹۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ونووین قرص مکمل گیاهی – وشادارو پارس- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آرتریکام کرم مکمل گیاهی – وشادارو پارس- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۶۰۰۰ ریال می باشد
پومگا۵کپسول ۵۰۰م گ مکمل گیاهی – وشادارو پارس- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ژلومینت کپسول مکمل گیاهی – وشادارو پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمیوگر قرص روکش دار ۵۰ م گ – ریلوزول – هوگردارو دانش- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۶۹۵۰۰ ریال می باشد
وارفاگر۵-قرص خط دار-۵م گ وارفارین سدیم – هوگردارو دانش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۱۵۰۰ ریال می باشد
سولوگر کربنات قرص ۸۰۰ م.گ سولامر – هوگردارو دانش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۱۵۰۰ ریال می باشد
میرتاگر ۳۰م.گ قرص -میرتازابین – هوگردارو دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۱۵۰۰ ریال می باشد
توسی بن شربت ضد سرفه گیاهی ۱۵۰م ل – شرکت داروسازی حکیم تجارت سهند- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
لیوراید شربت ۲۰۰م.ل گیاهی – شرکت داروسازی حکیم تجارت سهند- تعداد در بسته ۱ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
لیوراید کپسول۶۰۰م.گ گیاهی – شرکت داروسازی حکیم تجارت سهند- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۶۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین آ+د با طعم موز، قطره ۳۰ م ل – آیلار طب یاس- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۱۷۰۰ ریال می باشد
قیمت کواتیانیل قرص ۱۰۰م گ-کوئتیاپین – نیل فارمد ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید