قیمت کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا

قیمت کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص گلی بنگلامید ۵م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اس امپرازول شفا ۴۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۴۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین شفا ۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کارودیلول شفا ۶.۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیپوفیکس ۱۰ م گ-آتورواستاتین – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین شفا ۵۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیتریزین شفا ۱۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
دهانشویه کلرهگزین ۲% – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۵۸۴۰ ریال می باشد
شامپو کتوکنازول ۲ درصد- کتوکنازول ۱۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوماتریپتان ۵۰ م گ-سوماتریپتان ۱۰ عددی – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن ۳۲۵ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
پودر آیونکس ۴۵۴ گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استومد ۷۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۴ع ۲۱۲۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی مبندازول ۱۰۰م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مدالیت ۸ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
مدافناک ۱۰۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ایتراکونازول ۱۰۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
لگزودپ قرص ۱۰ م گ – اس سیتالوپرام – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۴۰۰۰ ریال می باشد
استراکسین کپسول ۱۰ م گ – آتوموکسین – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۴۵۰۰ ریال می باشد
سولیفناسین قرص ۵ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
باکلوفن قرص ۲۵ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
باکلوفن قرص ۱۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
مداکولیت کپسول ۵۰۰ م گ – مزالازین – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سوماتریپتان – قرص – ۵۰ م گ -۴ عددی – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۴ع ۴۲۰۰۰ ریال می باشد
بیسموت ساب سیترات – قرص – ۱۲۰ م گ – ۴۰ عددی – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۴۰ع ۳۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کلیندامایسین – کپسول – ۳۰۰ م گ – ۳۰ عددی – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آ ث آ قرص – آسپرین/استامینوفن/کافئین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
نیتروکاردین قرص ۲.۶ م گ – نیتروگلیسیرین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
نیتروکاردین قرص ۶.۴ م گ – نیتروگلیسیرین – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا ۸۷۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید