قیمت کپسول ریواستیگمین ۴.۵م گ – رازک

قیمت کپسول ریواستیگمین ۴.۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۷۸۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت زینک سولفات – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۹۹۰۰ ریال می باشد
قرص پیوگلیتازون ۳۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیستئین ب ۶ زینک – رازک- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپنتین ۴۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۹۴۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردول ۶.۲۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تاموسین ۰.۴م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوماتریپتان ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۵۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص کات پین – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویگراز ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۴ع ۲۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص تادالافیل ۲۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۴ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوماتریپتان ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۴ع ۶۳۲۰۰ ریال می باشد
قرص رازو آلپرازولام ۱م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۹۰۰ ریال می باشد
شربت پروسپیتان ۱۲۰ م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص ستیریزین ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۱۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۱۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد مارینتول – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلداستاپ – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول رلیف – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ناپروکسن ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۸۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت زوفا عسلی ۱۲۰م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکوکسیب ۲۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکوکسیب ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جموکس ۳۲۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۷.۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ستیریزین ۱۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد تالنتین – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص متفورمین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دومپریدون ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول ریواستیگمین ۴.۵م گ – رازک ۲۴۷۸۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید