قیمت کپسول نازوفار ۲۴۰ م گ – ریشه زنجبیل – نوتک فار

قیمت کپسول نازوفار ۲۴۰ م گ – ریشه زنجبیل – نوتک فار- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۵۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شامپو بیزالن – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت پپتولیک ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت کالیک اطفال ۱۲۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شامپو رکوبیزول ،۲۰۰ م ل – نوتک فار- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آسیفر کمپلکس – کارآوران طب آسیا- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۰۵۵۵۶/۰۴ ریال می باشد
کپسول نرم ویتامین ای۴۰۰ واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۶۷۲۰۲ ریال می باشد
قرص مولتی دیلی – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۴۹۷۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم، منیزیم، زینک + ویتامین د – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلفلکسیل – گلوکزامین کندروتین – آریان سناء- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۰۰۸۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم ۶۰۰ + د – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۶۹۶۳۲ ریال می باشد
کپسول سلنیوم ۲۰۰ م ک گ – آریان سناء- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۲۷۹۵۵۱ ریال می باشد
کپسول آلکوژن (کلاژن + ویتامین ث) – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۳۷۴۴۵ ریال می باشد
قرص آلفا پریناتال – آریان سناء- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۶۶۳۵ ریال می باشد
قطره آهن فولیزومال – با طعم سیب – آریان سناء- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین د ۳ قرص ۱۰۰۰واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
ویتامین د۳ قرص ۲۰۰۰واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۸۹۰۰ ریال می باشد
فولیتامین قرص فولیک+ید+د ۳ – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۵۲۵۰ ریال می باشد
مولتی من آلفا، قرص مولتی ویتامین آقایان – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۷۹۱۰۰ ریال می باشد
مولتی وومن آلفا، قرص مولتی ویتامین بانوان – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
امگا ۳ آلفا، کپسول نرم ۱۰۰۰ م گ – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
آلفا، ویتامین ای کپسول نرم ۴۰۰ واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
کپسول پروکید – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پرودایجست پویا – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پروواژ – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره پروکید پویا ۱۵ م ل – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه پرو آر اس پویا ۵ م گ – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه پرو آر اس پویا ۵ م گ – الکترولیت+پروبیوتیک با طعم توت فرنگی – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۹۶۵۰ ریال می باشد
ساشه پرو آر اس پویا ۵ م گ – الکترولیت+پروبیوتیک با طعم موز – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۹۶۵۰ ریال می باشد
قطره پروبیبی پویا ۱۵ م ل – مکمل پروبیوتیک – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۴۲۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول نازوفار ۲۴۰ م گ – ریشه زنجبیل – نوتک فار ۳۵۷۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید