قیمت اس و کپ کپسول ۲۰ م گ – اس امپرازول – آریا

قیمت اس و کپ کپسول ۲۰ م گ – اس امپرازول – آریا- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۱۹۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
سلکوکسیب کپسول ۱۰۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوسک ۲۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوسک ۴۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی کلازید آریا ۸۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترامادول آریا ۵۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آزیترومایسین آریا کپسول ۲۵۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
ستیریزین آریا قرص ۱۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیلتیازم اس آر ۱۲۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ایتراکونازول آریاکپسول ۱۰۰ م گ – ایتراکونازول – آریا- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
تریپل سولفا ناژو – کرم واژینال-۷۸گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۲۰۰۰ ریال می باشد
کلوتریزون کرم ۳۰ گ – کلوتریمازول/بتامتازون – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۳۰۰۰ ریال می باشد
کلیندامایسین شیاف واژینال ۱۰۰ م گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۳ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اپی وال ۵۰۰ م گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
اریترومایسین ناژو محلول موضعی ۴% -۶۰م ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۶۱۰۰ ریال می باشد
تتراسایکلین ناژو پماد چشمی ۱% -۳گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۳۰۰ ریال می باشد
ویتامین آ ناژو پماد چشمی ۵ گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی اریترومایسین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی ۰.۱ بتامتازون % – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص اپی وال۲۰۰ م گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کلوژین شیاف واژینال ۱۰۰م گ-کلوتریمازول – ایران ناژو- تعداد در بسته ۷ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کلوتریزون لوسیون ۳۰ م ل- کلوتریمازول/بتامتازون – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد سوختگی ناژو ۳۰ گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
نیتروفورازون ناژو کرم ۰.۲% – ۳۰گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۵۳۰۰۰ ریال می باشد
کتوکونازول ناژو کرم ۲% – ۳۰گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۶۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین محلول موضعی ۱۰% – ۲۵۰ م ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین محلول موضعی ۱۰% -۱ ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
دهانشویه کلرهگزیدین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
شامپو کتوکونازول ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۰۰۰ ریال می باشد
شامپو کل تار ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت اس و کپ کپسول ۲۰ م گ – اس امپرازول – آریا ۵۱۹۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید