قیمت شربت تزریقی متیل پردنیزولون ۴۰ م گ – کارخانجات داروپخش

قیمت شربت تزریقی متیل پردنیزولون ۴۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص هیدروکلروتیازید ۲۵م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
محلول تزریقی دی پی پنتوکس ۴۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۲۰۰ ریال می باشد
قرص گلیبرا – سیتاگلیپتین۵۰ م گ/متفورمین ۵۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آیوپک ۳۰۰ م گ/۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۳۸۷۰۰ ریال می باشد
آمپول لیدوکائین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اندانسترون ۴ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دکسپانتنول۵۰۰ م گ/ ۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بیوتین ۵ م گ/ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کتورولاک ۳۰ م گ / م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امپرازول ۲۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۰۰۸۰۰ ریال می باشد
شربت اندانسترون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص لویلوکس ۵۰۰ م گ – لووفلوکساسین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
آیوپامیدول ۳۰۰ م گ – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آیوپامیدول ۳۷۰ م گ – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سیپراکتین – سیپروهپتادین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هماتوفر ۱۰۰ م گ – آیرون سوکروز – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اندانسترون ۴ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیبتال ۲.۵ م گ – بیزوپرولول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیبتال ۵ م گ – بیزوپرولول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت پدیزان ۱۲۰ م ل سرماخوردگی کودکان – پدیاتریک – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق انوپرا ۴۰۰۰ واحد – انوکساپارین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۴۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپرولول ۱۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول استامینوفن ۱ گرم در ۶/۷ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳ع ۲۰۶۴۰۰ ریال می باشد
ویال دی پی گرافین ۷۶% مگلومین کامپاند ۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۶۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکسیب -۲۰۰ م گ -سلکوکسیب – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۷۳۰۰۰ ریال می باشد
ویال هیدروکورتال ۱۰۰ م گ- هیدروکورتیزون -۱۰ عدد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بیوتین ۵ م گ/۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دکسپانتنول ۵۰۰ م گ/۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت شربت تزریقی متیل پردنیزولون ۴۰ م گ – کارخانجات داروپخش ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید