قیمت لوکستا- کپسول ۳۰ م گ -دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی

قیمت لوکستا- کپسول انتریک کوتد ۳۰ م گ -دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۱۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
لوکستا -کپسول انتریک کوتد ۶۰ م گ – دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۸۰۰۰ ریال می باشد
ایروکاست قرص جویدنی ۵ م گ قوطی – مونته لوکاست – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۷۰۰۰ ریال می باشد
ایروکاست قرص ۱۰ م گ قوطی-مونته لوکاست – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۶۸۰۰ ریال می باشد
مایلودک کپسول ۱۵م گ – لنالیدوماید – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۱ع ۷۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
نئوراپا قرص ۵ م گ – اورولیموس – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
نئوراپا قرص ۱۰م گ – اورولیموس – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کوریزان شربت ۱۲۰ م ل -با طعم تمشک-ظرف پلاستیکی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
نئوتادین شربت ۱۲۰ م ل -دس لوراتاد( ظرف پلاستیکی ) – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کوریزان شربت کودکان درد و تب با طعم توت فرنگی-بطری – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
زیپتین قرص ۵۰م گ سیتاگلیپتین-بلیستر – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
فروفورت دئودنال کپسول ۸۰م گ (قوطی) فروس گلایسین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
کوریزان سرماخوردگی و آنفلو نزا+استامینوفن با طعم انگور – شربت ۱۲۰ م ل پلاستیکی-استامینوفن دیفن هیدرامین فنیل افرین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
فروفورت روزانه کپسول ۳۲ م گ/۰.۴ م گ – فروس گلایسین + اسید فولیک – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
ادوالژین کودکان شربت با طعم میوه ۱۰۰ م گ/۵ م ل -۱۲۰ م ل-ایبوپروفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
لیروپریم قرص ۵۰۰/۲.۵ م گ – لیناگلیپتین/متفورمین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۹۰۰۰ ریال می باشد
لیروپریم قرص ۱۰۰۰/۲.۵ م گ – لیناگلیپتین/متفورمین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۴۰۰۰ ریال می باشد
سینوریپا قرص ۵۰۰/۱۲.۵ م گ-امپاگلیفلوزین/متفورمین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۴۴۰۰۰ ریال می باشد
سینوریپا قرص ۱۰۰۰/۵ م گ-امپاگلیفلوزین/متفورمین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۳۶۰۰۰ ریال می باشد
گلورنتا قرص ۱۰/۵ م گ – امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گلورنتا قرص ۲۵/۵ م گ – امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۹۰۰۰۰ ریال می باشد
گلوریپا قرص ۲۵ م گ – امپاگلیفلوزین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
الاکوئیت قرص ۵ م گ – آپیکسابان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
سینوریپا قرص ۵۰۰/۵ م گ-امپاگلیفلوزین/متفورمین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۸۰۰۰ ریال می باشد
گلوریپا قرص ۱۰ م گ – امپاگلیفلوزین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۴۰۰۰ ریال می باشد
الاکوئیت قرص ۲.۵ م گ – آپیکسابان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کتوتیفن عبیدی شربت ۱۲۰م ل – پلاستیکی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
سینوریپا قرص ۱۰۰۰/۱۲.۵ م گ-امپاگلیفلوزین/متفورمین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کدیمال قرص ۵۰۰ م گ – استامینوفن – بلیستر – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۱۲۰۰ ریال می باشد
فروفورت دئودنال کپسول ۸۰م گ (بلیستر) فروس گلایسین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
قیمت لوکستا- کپسول انتریک کوتد ۳۰ م گ -دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی ۶۱۲۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید