قیمت محلول تزریقی لووفلوکساسین نورمون – تچرا دارو

قیمت محلول تزریقی لووفلوکساسین نورمون – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۳۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
اسپری بینی کلداماریس پروفیلاکتیک – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی کلداماریس پروفیلاکتیک – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ناتران ۲۵ م گ – اگزمستان – تچرا دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نور آدرنالین نورمون ۱ م گ – تچرا دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپو – متفورمین ۵۰۰ م گ – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آپو – هیدروکسی اوره ۵۰۰ م گ – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپو – هیدرالازین ۱۰ م گ – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپو – هیدرالازین ۲۵ م گ – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپو – وارفارین ۵ م گ – ۵۰۰ عددی – رستا ایمن دارو- تعداد در بسته ۵۰۰ع ۲۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اینستوم خوراکی – یاسین داروی فارس- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فرینمیا ۱۰۰ م گ – یاسین داروی فارس- تعداد در بسته ۵ع ۹۱۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایزوپتین ۵ م گ/۲م ل- وراپامیل – یاسین داروی فارس- تعداد در بسته ۵ع ۱۷۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت زارونتین ۲۰۰ م ل – اتوسوکسیماید – یاسین داروی فارس- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آکسابین ۲/۵ م گ – ریواروکسابان – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آکسابین ۱۰ م گ – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آکسابین ۲۰ م گ – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص آکسابین ۱۵ م گ – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۹۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی موکوزامین – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لراوا ۱۰ م گ – لفلونوماید – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لراوا ۲۰ م گ – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپیراکس ۲.۵ م گ – آپیکسابان – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپیراکس ۵ م گ-آپیکسابان – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زپرول- ۲/۵ م گ – بیزوپرولول – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص زپرول- ۵ م گ – بیزوپرولول – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رانولیز ۵۰۰م گ – رانولازین – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیکالیکس ۶۰ – تیکاگرلور – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیکالیکس ۹۰– تیکاگرلور – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص تامونید ۱۰۰- خط دار-۱۰۰م گ -فلکائینید – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریفانا – -۵ م گ – وارفارین سدیم – آرنا حیات دانش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت محلول تزریقی لووفلوکساسین نورمون – تچرا دارو ۳۳۲۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید