قیمت موتیلوور قرص ۱۰ م گ – دمپریدون – اکتوور کو

قیمت موتیلوور قرص ۱۰ م گ – دمپریدون – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
فرومیلید قرص ۵۰۰ م گ – کلاریترومایسین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۴ع ۶۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گلوکوفاژ قرص ۵۰۰ م گ – متفورمین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکتوکلد – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
زنوور کپسول ۱۲۰ م گ – ارلیستات – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول تامسوور ۰.۴ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لتیزن ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاتوور ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاتوور۱۵ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاتوور ۲۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آملوبر۵ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۴۸۰۰ ریال می باشد
آمپول هیدراپرس ۲۰ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۵ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لایریور ۱۵۰ م گ – پرگابالین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
اکتوسرک قرص ۱۶ م گ – بتاهیستین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۶۵۰۰ ریال می باشد
زولیور قرص ۱۰ م گ – زولپیدم – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
تازادپ قرص ۷/۵ م گ – میرتازاپین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
تازادپ قرص ۴۵ م گ – میرتازاپین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۷۰۰۰ ریال می باشد
کلاتوور قرص ۲/۵ م گ – ریواروکسابان – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
اکتاپ کپسول انتریک کوتد ۲۰ م گ – امپرازول – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۰۰۸۰۰ ریال می باشد
آریزوور قرص ۵ م گ – آریپیپرازول – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۱۲۰۰ ریال می باشد
آریزوور قرص ۱۰ م گ – آریپیپرازول – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۹۵۲۰۰ ریال می باشد
زیگات ۲۰۰ قرص روکش دار ۲۰۰ م گ – ریفاکسیمین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۲ع ۳۲۷۶۰۰ ریال می باشد
فاویپیراویر قرص ۲۰۰ م گ – فاویپیراویر – اکتوور کو- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
رمدسیویر ویال ۱۰۰ م گ / ۲۰ م ل – رمدسیویر – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ایماتینیب اکت قرص ۱۰۰ م گ – ایماتینب – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسیتابین اکت قرص ۵۰۰ م گ – کپسیتابین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
تموزولومید اکت کپسول ۲۰ م گ – تموزولومید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۵ع ۵۲۵۰۰۰ ریال می باشد
تموزولومید اکت کپسول ۱۰۰ م گ – تموزولومید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۵ع ۲۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
تموزولومید اکت کپسول ۲۵۰ م گ – تموزولومید – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۵ع ۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
انکوزار ویال ۲۰۰ م گ – جمسیتابین – اکترو خاورمیانه- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت موتیلوور قرص ۱۰ م گ – دمپریدون – اکتوور کو ۵۷۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید