قیمت کلداستاپ قرص(استامینوفن ۵۰۰ م گ-فنیل افرین ۵ م گ-دیفن هیدرامین ۲۵ م گ) – دارویی و بهداشتی لقمان

قیمت کلداستاپ قرص(استامینوفن ۵۰۰ م گ-فنیل افرین ۵ م گ-دیفن هیدرامین ۲۵ م گ) – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
متفورمین قرص ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
سفتازیدیم ویال ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سفتازیدیم ویال ۱ گرم – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
سفازولین ویال ۱ گرم – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۱۲۵۰۰ ریال می باشد
تادارکس قرص ۲۰ م گ-تادالافیل – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۴ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
مروپنم ویال ۱ گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سفتریاکسون ویال ۱ گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۵۶۰۰۰ ریال می باشد
آموکسی سیلین کپسول ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آزیترومایسین قرص ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۶ع ۱۱۹۷۰۰ ریال می باشد
پرگابالین کپسول ۱۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۲۵۰۰ ریال می باشد
استامینوفن کدئین قرص(۳۰۰+۲۰)(استامینوفن ۳۰۰ م گ-کدئین ۲۰ م گ( – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
کلاریترومایسین قرص ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۰۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پکلی تاکسل استراژن – استراژن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول میلرینون استراژن ۱ م گ /۱ م ل – استراژن دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کوزی ۵۰۰ م گ- لوتیراستام – استراژن دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۸۹۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن کدئین ۳۰۰/۲۰ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن ۳۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن۵۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
لوزارتان قرص ۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزارتان ۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
سلکوکسیب ۲۰۰ شفا- کپسول ۲۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی بنگلامید ۵م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اس امپرازول شفا ۴۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۴۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین شفا ۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کارودیلول شفا ۶.۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیپوفیکس ۱۰ م گ-آتورواستاتین – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین شفا ۵۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیتریزین شفا ۱۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کلداستاپ قرص(استامینوفن ۵۰۰ م گ-فنیل افرین ۵ م گ-دیفن هیدرامین ۲۵ م گ) – دارویی و بهداشتی لقمان ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید