قیمت آنتی همورویید پماد ۱۰۰-۱۵ گ رکتال ناژو – ایران ناژو

قیمت آنتی همورویید پماد ۱۰۰-۱۵ گ رکتال ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
دیکلوفناک شیاف ۵۰ م گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۶۰۰۰ ریال می باشد
کلوبتازول کرم ۰/۰۵% ۱۵ گ ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۵۰۰ ریال می باشد
پرمترین ناژو شامپو ۱% ۶۰ م ل – پرمترین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ناژو کائین پی کرم ۳۰ گ – ۲.۵%لیدوکائین -۲.۵% پریلوکائین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسپرین ۸۰ م گ – آ اس آ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن کدئین ۲۰ – ۳۰۰ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیب ۷.۵ میلی گرم – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۵۵۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیب ۱۵م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص رووستات ۴۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دپرکسین ۷۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دپرکسین ۳۷.۵م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
مکسوپرازول قرص ۲۰ م گ-اس امپرازول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
مکسوپرازول قرص ۴۰م گ-اس امپرازول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۳۶۱۰۰ ریال می باشد
اپی ستام قرص ۵۰۰ م گ- لوتیراستام – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص میزوگلندین ۲۰۰م ک گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن ۵۰۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی بنکلامید ۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترامادول ۱۰۰م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیافیل ۱۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۵ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیافیل ۲۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص ۲۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
قرص متفورسام ۵۰۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گاباپرل کپسول ۷۵ م گ-پرگابالین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص کروسینا کلاله گیاه زعفرانی ۱۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپرل ۱۰۰م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۸۵۰۰ ریال می باشد
گاباپرل کپسول۱۵۰م گ-پرگابالین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
گاباپرل کپسول ۳۰۰ م گ – پرگابالین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۸۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص کولوفین ۱۳۵ م گ – مبورین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیتوز ۳۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آنتی همورویید پماد ۱۰۰-۱۵ گ رکتال ناژو – ایران ناژو ۷۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید