قیمت الاکوئیت قرص ۲.۵ م گ – آپیکسابان – داروسازی عبیدی

قیمت الاکوئیت قرص ۲.۵ م گ – آپیکسابان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کتوتیفن عبیدی شربت ۱۲۰م ل – پلاستیکی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
سینوریپا قرص ۱۰۰۰/۱۲.۵ م گ-امپاگلیفلوزین/متفورمین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کدیمال قرص ۵۰۰ م گ – استامینوفن – بلیستر – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۱۲۰۰ ریال می باشد
فروفورت دئودنال کپسول ۸۰م گ (بلیستر) فروس گلایسین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
قرص رانوور۱۵۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۶۵۰۰ ریال می باشد
قرص والساکور ۸۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رزورکسین ۲۰م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص رزورکسین ۱۰م گ – رزوواستاتین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص رزورکسین ۵م گ – رزوواستاتین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۵۱۰۰ ریال می باشد
کپسول مب اکتو ۲۰۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول کوپریپن ۲۵۰م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکتوسرک ۸ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۶۵۰۰ ریال می باشد
قرص سوستاک ۲.۶ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۲۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده ناکسپرین ۴۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۳۳۰۴۰۰ ریال می باشد
سوستاک قرص ۶.۴ م گ- نیتروگلیسیرین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۷۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده ناکسپرین ۶۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۰۲۱۶۸۰۰ ریال می باشد
قرص انداستوور ۴ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دوکسوروبیسین اکت ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دوکسوروبیسین اکت ۵۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اس سیتاور ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
موتیلوور قرص ۱۰ م گ – دمپریدون – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
فرومیلید قرص ۵۰۰ م گ – کلاریترومایسین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۴ع ۶۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گلوکوفاژ قرص ۵۰۰ م گ – متفورمین – اکتوور کو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکتوکلد – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۸۲۰۰۰ ریال می باشد
زنوور کپسول ۱۲۰ م گ – ارلیستات – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول تامسوور ۰.۴ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لتیزن ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاتوور ۱۰ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاتوور۱۵ م گ – اکتوور کو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت الاکوئیت قرص ۲.۵ م گ – آپیکسابان – داروسازی عبیدی ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید