قیمت انرکاف کپسول ۲۰۰ م گ – کافئین – الحاوی

قیمت انرکاف کپسول ۲۰۰ م گ – کافئین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۳۳۵۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
تری دی تری شربت ۱۲۰ م ل-کلسیم/منیزیم/زینک/ د – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
زارکسا قرص ۲۰ م گ – ریواروکسابان – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۷۴۰۰۰ ریال می باشد
ویتوکید شربت ۱۲۰ م ل – مولتی ویتامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۵۳۰۰ ریال می باشد
سوزین کپسول ۱۱۰ م گ – سولفات روی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
زیتوکید شربت – مولتی ویتامین + زینک – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۳۴۵۰ ریال می باشد
اکسی متولون قرص ۵۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۰۰۰۰ ریال می باشد
امپاجنت قرص امپاگلیفلوزین ۱۰ م گ/ لیناگلیپتین ۵ م – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۰۰۰۰ ریال می باشد
امپاجنت قرص امپاگلیفلوزین ۲۵ م گ/ لیناگلیپتین ۵ م – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
امپادیانس ام قرص امپاگلیفلوزین ۱۲/۵ م گ/-متفورمین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد
امپادیانس ام قرص امپاگلیفلوزین ۵ م گ/ متفورمین ۱۰۰۰م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
مبریکس کپسول ۲۰۰م گ – مبورین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۱۸۰۰ ریال می باشد
امپادیانس قرص ۱۰ م ک – امپاگلیفلوزین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
دمتری کید- شربت-۴م گ/۵ م ل-اندانسترون۶۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
کیدو فست شربت ۳۰م گ /۵م ل- ۱۲۰م ل-فکسوفنادین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
اکسپکتورانت کدئین-الحاوی- شربت ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
فاژی کید شربت خوراکی ۱۲۵م گ/۵م ل-۱۲۰ م ل – م – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
سوزین شربت -زینک سولفات ۲۲م گ /۵ م ل – ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
پپتی لاک قرص جویدنی -فاموتیدین۱۰،کلسیم کربنات۸۰۰، منیزیم هیدروکسید۱۶۵ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
دزوکید شربت ۲.۵ م گ / ۵ م ل – دس لوراتادین-۱۲۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
لیمو و عسل شربت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۷۸۶۰ ریال می باشد
فموبرا قرص مکمل ( بارداری ) – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
ویتوکید الحاوی قطره ۳۰م ل – مولتی ویتامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۱۷۰ ریال می باشد
سوزین۵۰- قرص ۵۰م گ -زینک سولفات – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۱۹۸۰ ریال می باشد
آدوکید قطره ۳۰ م ل – ویتامین آ+د – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۱۷۰۰ ریال می باشد
مولتی ویتامین مینرال کپسول – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
فاویپیراویر قرص ۲۰۰م گ – باختربیوشیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
فلوبایوویر کپسول ۷۵م گ -اسلتامیویر – باختربیوشیمی- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
لورازپام قرص ۱ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
لورازپام ۲ – قرص ۲ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت انرکاف کپسول ۲۰۰ م گ – کافئین – الحاوی ۳۴۳۳۵۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید