قیمت دمتری کید- شربت-۴م گ/۵ م ل-اندانسترون۶۰م ل – الحاوی

قیمت دمتری کید- شربت-۴م گ/۵ م ل-اندانسترون۶۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کیدو فست شربت ۳۰م گ /۵م ل- ۱۲۰م ل-فکسوفنادین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
اکسپکتورانت کدئین-الحاوی- شربت ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
فاژی کید شربت خوراکی ۱۲۵م گ/۵م ل-۱۲۰ م ل – م – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
سوزین شربت -زینک سولفات ۲۲م گ /۵ م ل – ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
پپتی لاک قرص جویدنی -فاموتیدین۱۰،کلسیم کربنات۸۰۰، منیزیم هیدروکسید۱۶۵ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
دزوکید شربت ۲.۵ م گ / ۵ م ل – دس لوراتادین-۱۲۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
لیمو و عسل شربت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۷۸۶۰ ریال می باشد
فموبرا قرص مکمل ( بارداری ) – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
ویتوکید الحاوی قطره ۳۰م ل – مولتی ویتامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۱۷۰ ریال می باشد
سوزین۵۰- قرص ۵۰م گ -زینک سولفات – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۱۹۸۰ ریال می باشد
آدوکید قطره ۳۰ م ل – ویتامین آ+د – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۱۷۰۰ ریال می باشد
مولتی ویتامین مینرال کپسول – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
فاویپیراویر قرص ۲۰۰م گ – باختربیوشیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
فلوبایوویر کپسول ۷۵م گ -اسلتامیویر – باختربیوشیمی- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
لورازپام قرص ۱ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
لورازپام ۲ – قرص ۲ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
متی مازول ۵ قرص ۵ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آلومینیوم ام جی اس شربت-۲۴۰م ل – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ایبوپروفن قرص ۴۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
دیازپام ۲ قرص ۲ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
دیازپام ۵ قرص ۵ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
فنی توئین /فنوباربیتال ۱۰۰/۵۰ قرص – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
نورتریپتیلین ۱۰ قرص ۱۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
نور تریپتیلین قرص ۲۵ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
سیمواستاتین قرص ۲۰م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
کلونازپام قرص ۲ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
کلداستاپ قرص(استامینوفن ۵۰۰ م گ-فنیل افرین ۵ م گ-دیفن هیدرامین ۲۵ م گ) – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورمین قرص ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
سفتازیدیم ویال ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دمتری کید- شربت-۴م گ/۵ م ل-اندانسترون۶۰م ل – الحاوی ۹۳۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید