قیمت رزوکل قرص ۵ م.گ رزوواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)

قیمت رزوکل قرص ۵ م.گ رزوواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ریکاو – پماد – ۲۵ گ -گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۸۰۰۰ ریال می باشد
ماری گلد – پماد ۴% – کالاندولا – گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
بیبی دنت – ژل دهانی – ۱۵ گ – گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۱۰۰۰ ریال می باشد
بالمیکس-پماد گیاهی ۲۰ گرم – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
نیلفورمین – قرص ۵۰۰ م گ قوطی- متفورمین – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پیاسینیل – کپسول – ۳۰۰ م گ – مکمل – ۱۵ عددی – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۵ع ۵۳۴۱۰۰ ریال می باشد
ویتامین ب ۱ ۳۰۰ – قرص – ۳۰۰ م گ – تیامین هیدروکلراید – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پنتونیل – کپسول انتریک کوتد بلیستر – ۲۰ م گ – پنتو – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۰۰۸۰۰ ریال می باشد
پنتونیل – کپسول انتریک کوتد بلیستر – ۴۰ م گ – پنتو – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۳۱۶۰۰ ریال می باشد
تامسولوسین – کپسول پیوسته رهش – ۰/۴ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
ارلیستات – کپسول – ۱۲۰ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۱ع ۴۶۸۳۰۰ ریال می باشد
سیستئین ب ۶ زینک قرص – نیل فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۹۲۲۷۹/۴۵ ریال می باشد
پنتونیل کپسول ۲۰ م گ قوطی- پنتوپروزول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۰۱۶۰۰ ریال می باشد
پنتونیل کپسول ۴۰ م گ قوطی – پنتوپرازول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۶۳۲۰۰ ریال می باشد
گاباپنتین کپسول ۳۰۰ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
گاباپنتین کپسول ۱۰۰ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
نیلفورمین – قرص ۵۰۰ م گ بلیستر- متفورمین – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گلی بنگلامید قرص ۵ م گ قوطی – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
سلکوکسیب کپسول ۱۰۰م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
سلکوکسیب کپسول ۲۰۰م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کواتیانیل قرص ۱۰۰م گ-کوئتیاپین – نیل فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد
اس امپرانیل ۴۰ م گ کپسول – بلیستر- انتریک کوتد – امپرازول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۸۲۸۰۰ ریال می باشد
تیوتیکسن کپسول ۵ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۶۵۰۰۰ ریال می باشد
مبورین ۲۰۰ م گ کپسول پیوسته رهش – نیل فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
سرترالین ۱۰۰ م گ – قرص خط دار – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ایتراکونیل ۱۰۰ م گ کپسول – ایتراکونازول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کارویل قرص مکمل گیاهی ۵۰۰ م گ – حکیم مومن تبریزی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
ذیابیطس حکیم قرص مکمل گیاهی – حکیم مومن تبریزی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۳۵۰۰۰ ریال می باشد
اکبر ۲ پماد مکمل گیاهی ۳۰ گ – حکیم مومن تبریزی- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت رزوکل قرص ۵ م.گ رزوواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا) ۸۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید