قیمت ستیریزین آریا قرص ۱۰ م گ – آریا

قیمت ستیریزین آریا قرص ۱۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص دیلتیازم اس آر ۱۲۰ م گ – آریا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ایتراکونازول آریاکپسول ۱۰۰ م گ – ایتراکونازول – آریا- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
تریپل سولفا ناژو – کرم واژینال-۷۸گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۲۰۰۰ ریال می باشد
کلوتریزون کرم ۳۰ گ – کلوتریمازول/بتامتازون – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۳۰۰۰ ریال می باشد
کلیندامایسین شیاف واژینال ۱۰۰ م گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۳ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اپی وال ۵۰۰ م گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
اریترومایسین ناژو محلول موضعی ۴% -۶۰م ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۶۱۰۰ ریال می باشد
تتراسایکلین ناژو پماد چشمی ۱% -۳گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۳۰۰ ریال می باشد
ویتامین آ ناژو پماد چشمی ۵ گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی اریترومایسین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی ۰.۱ بتامتازون % – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص اپی وال۲۰۰ م گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کلوژین شیاف واژینال ۱۰۰م گ-کلوتریمازول – ایران ناژو- تعداد در بسته ۷ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کلوتریزون لوسیون ۳۰ م ل- کلوتریمازول/بتامتازون – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد سوختگی ناژو ۳۰ گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
نیتروفورازون ناژو کرم ۰.۲% – ۳۰گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۵۳۰۰۰ ریال می باشد
کتوکونازول ناژو کرم ۲% – ۳۰گ – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۶۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین محلول موضعی ۱۰% – ۲۵۰ م ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین محلول موضعی ۱۰% -۱ ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
دهانشویه کلرهگزیدین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
شامپو کتوکونازول ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۰۰۰ ریال می باشد
شامپو کل تار ناژو – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شامپو سلنیوم سولفاید – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۵۲۲۹ ریال می باشد
شامپو سلنیوم سولفاید – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول موضعی اریترومایسین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۴۱۰۰ ریال می باشد
ماینوکسیدیل ناژو محلول موضعی ۵% -۶۰م ل – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم کالامین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
لوسیون کالامین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی کلیندامایسین – ایران ناژو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۵۰۰ ریال می باشد
قیمت ستیریزین آریا قرص ۱۰ م گ – آریا ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید