قیمت شربت آیروفیکس ۱۵۰ م ل – آهن – امیددارو سلامت

قیمت شربت آیروفیکس ۱۵۰ م ل – آهن – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰۰/۲۷ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت کیدزی مولتی ویتامین ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۷۳۳۷/۰۳ ریال می باشد
)شربت کیدزی اپتایت (با طعم سیب ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۸۰۹۴/۴ ریال می باشد
قطره خوراکی کیدزی کولیک – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۳۱۶۱۰۰ ریال می باشد
شربت کیدزی اسلیپ ۱۵۰ م ل – امیددارو سلامت- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۹۸۴۰ ریال می باشد
قرص کلسیم سیترات ۱۰۰۰ م گ – او پی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۱۵۰۱/۳۶ ریال می باشد
کپسول فست ران او پی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱۵ع ۶۴۵۸۲۵ ریال می باشد
کپسول تیستی لین – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ث -۱۰۰۰م گ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
شربت برون کلد – ۲۰۰ م ل- مکمل گیاهی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویگورکسین اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۴۴۲۴ ریال می باشد
کپسول مگاویژن پلاس – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
کپسول مگاویژن – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
کپسول سنسولین – اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص فولیک اسید + ید – اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۲۵۵۰ ریال می باشد
کپسول بیوتی هلث ۱۰۰۰ م ک گ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۱۹۹۹۹/۸۹ ریال می باشد
شربت آرژیتال ۲۵۰ م ل – لیکوئیدهای هلث – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۴۹۹۹/۵۲ ریال می باشد
کپسول امگا۳ بدون جیوه ۱۰۰۰م گ – اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۶۰۰۰/۲۸ ریال می باشد
کپسول موبی اکتیو – او پی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
قطره ویتامین آ+ د۳ ۱۵ م ل – اوپی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۷۶۹۹۹/۷۸ ریال می باشد
قطره ویتامین آ +د۳+ث ADC اوپی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۲۵۵۰ ریال می باشد
کپسول کورکومکس – هلث اید – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۷۹۷۰ ریال می باشد
قرص مخمر آبجو – سوپر بریورز یست – هلث اید – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
فولات فعال (تورن ریسرچ فایو ۵ م گ – ام تی اچ اف کپسول -اوپی دی) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۸۶۷۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ث -۵۰۰م گ او پی دی ۵۰۰*۲ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
بربرین (کپسول تورن ریسرچ) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۶۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت زینکو هلث ۱۲۰ م ل (طعم میوه های استوایی- او پی دی) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
کپسول اورتوبن – پلاس (کلسیم، منیزیم، د۳) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۰۷۰۰۰/۴۲ ریال می باشد
شربت اوپی دی استئوزین – ۲۰۰م ل (کلسیم +منیزیم+زینک+ویتامین دی) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۲۹۹۹/۹۸ ریال می باشد
کپسول ویتامین د ۳ -۱۰۰۰واحد او پی دی فارما – – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۵۲۵۰ ریال می باشد
قیمت شربت آیروفیکس ۱۵۰ م ل – آهن – امیددارو سلامت ۱۰۵۰۰۰۰/۲۷ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید