قیمت قرص فلکس اویت آپوویتال – سمر طب درمان

قیمت قرص فلکس اویت آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۷۱۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص منیزیم ۷ – فیشر فلکسان – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۵۵۹۶۳ ریال می باشد
کپسول سلن پلاس آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص فیشرکیندر مولتی ویتامین – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۰۹۹۹۹/۷۱ ریال می باشد
قرص جوشان زینک پلاس ب کمپلکس – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۱۴۹۹۸/۹۷ ریال می باشد
قرص پریناویت آپوویتال ۳۰ع + کپسول ۱۵ع -مکمل بارداری – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۴۵ع ۱۸۹۹۹۹۹/۷۱ ریال می باشد
پریناویت آیزن قرص – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۷۹۹۹۹/۷۷ ریال می باشد
قرص استئوفیت آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۹۹۹۸/۹۴ ریال می باشد
شربت آیزن سافت با طعم تافی – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول هیالورون پلاس آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم سیترات همراه با منیزیم + زینک + د۳ آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۹۹۹۹/۵۸ ریال می باشد
قرص جوشان مولتی ویتامین – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۱۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان مولتی ویتامین -فلکسان – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۱۰۴۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ آپوویتال ۵۰۰م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱۲ آپوویتال ۵۰۰ م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
قرص کروم ۲۰۰ م ک گ -آپوویتال مکمل کرومیوم – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
شربت اپتایزر( اشتها آور) ۲۰۰ م ل با طعم پرتقال – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
شربت مولتی ویتامین+زینک فیشر کیندر – ۲۰۰ م ل با طعم پرتقال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ایمیونیتی – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس ۱۰ م گ استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۳۸۸۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس پابا ۱۵ م گ فیشر – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۴۰ع ۱۰۰۲۸۰۰ ریال می باشد
قرص منیزیم پلاس ای اچ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۴۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ث پلاس زینک ۱۰ م گ – استارویت – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ب – کمپلکس( آپوویتال ) – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۴۰ع ۸۷۲۰۰۰ ریال می باشد
شربت امگا ۳ ۱۵۰ م ل – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه مگامگ ۴۰۰ م گ منیزیم – با طعم پرتقال ( فرش مورنینگ) – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۷۲۰۰ ریال می باشد
قرص سوپراکل – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۶۲۱۹ ریال می باشد
قرص کارتیژن فورت – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۸۵۸۰ ریال می باشد
قیمت قرص فلکس اویت آپوویتال – سمر طب درمان ۲۰۷۱۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید