قیمت قرص لاکتول پروبیوتیک – آبادارو طب

قیمت قرص لاکتول پروبیوتیک – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۹۱۹۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول اپتی ویژن – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۹۷۰۰۶ ریال می باشد
ساشه سوپراکل – کلسیم و د ۳ – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۷۵ ریال می باشد
ساشه مگترا – منیزیم ۳۰۰ م گ – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۶۲۱۹ ریال می باشد
ساشه لاکتول پروبیوتیک – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۸۲۵۵ ریال می باشد
قرص سوپراکل ویتامین د – مکمل – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۳۸۴۰/۹ ریال می باشد
قرص سوپراکل کا ۲ – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۱۴۶۲/۸ ریال می باشد
قرص بایو بیسیکس وومن – مولتی ویتامین مخصوص بانوان – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۰۳۹۳۵ ریال می باشد
ساشه لاکتول – مکمل سینبیوتیک- – آبادارو طب- تعداد در بسته ۱۵ع ۸۶۲۹۵۳ ریال می باشد
قرص بایو بیسیکس من – مولتی ویتامین مخصوص آقایان – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۸۲۱۵۰ ریال می باشد
قرص گلوکو استار(گلوکزامین،کندروئیتین،زنجبیل،املاح،ویتامین EوD3) – – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۸۲۱۵۰ ریال می باشد
ساشه سوپراکل ۲۰۰ (با طعم لیمو) ۲۵۰ م.گ ۲۰۰واحد – کلسیم+د ۳ – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۴۱۵۷۴ ریال می باشد
قرص دینو – مکمل سیستم عصبی – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۱۰۸۶۴ ریال می باشد
کپسول ب کمپلکس – ویواتیون – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۲۰۰۳۵ ریال می باشد
شربت اوستی کپ۲۰۰م ل ویواتیون (ویواکیدز) طعم پرتغالی – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۹۰۰۰/۴۳ ریال می باشد
کپسول منوهالت پلاس (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۷۹ ریال می باشد
کپسول فروسیس (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۴۲۸۰ ریال می باشد
کپسول فروسیس (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۰۰۰۵۸ ریال می باشد
کپسول وومیناویت+۵۰ مکمل خانمها – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۱۸۶۲۰ ریال می باشد
)کپسول فولیک اسید +ید(ویواتیون پلت – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۴۷۹۹۹/۵۵ ریال می باشد
ساشه لیپوزومال فروسیس(ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۱۵ع ۸۶۹۹۹۹/۸۵ ریال می باشد
کپسول ویتامین ایی ۴۰۰واحد (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۰۰۰۳/۳ ریال می باشد
)کپسول ویتامین د۳-۱۰۰۰واحد (ویواتیون – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۴۹۹۹/۵۸ ریال می باشد
قرص اوستی کپ (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۸۰۰۰۲۶ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث- های هلث۵۰۰ م گ – با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۱۴۲۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث – های هلث ۱۰۰۰ م گ با طعم انبه – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان منیزیم های هلث ۲۵۰ م گ – با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم منیزیم زینک های هلث – با طعم انبه – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۹۰۴۰ ریال می باشد
قرص جوشان اوریکس های هلث پرتقالی او آر اس – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص لاکتول پروبیوتیک – آبادارو طب ۹۹۱۹۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید