قیمت قرص منو آورت یوروویتال – حکیمان طب کار

قیمت قرص منو آورت یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۰۰۹۹۹۹/۴۵ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت میناجویس یوروویتال ۲۰۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۹۹۹۹/۳۵ ریال می باشد
شربت نیو کیندر مولتی ویتامین یوروویتال ۲۰۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
کپسول دیافیت یوروویتال – مولتی ویتامین – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۹۹۹۹۹/۷۹ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای یوروویتال ۴۰۰ واحدی – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۶۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم یوروویتال ۶۰۰ م گ – ویتامین د – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۸۹۹۹۹/۴۳ ریال می باشد
کپسول فولساره – اسید فولیک یوروویتال ۸۰۰ م ک گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۹۹۹۹/۳۵ ریال می باشد
شربت امگا ۳ مکس پرتقال و لیمو ۲۰۰ م ل – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۲۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتافیت مولتی ویتامین یوروویتال۳۰ع – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۱۵۶۰۰ ریال می باشد
قرص پرینامکس – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۴۵ع ۳۰۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص استئوپلاس – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۴۵ع ۱۸۹۹۹۹۹/۷۱ ریال می باشد
قرص آیرون + ید + فولیک اسید – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسیم سیترات ویتامین د۳،منیزیم، زینک یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۴۵ع ۱۶۹۹۹۹۹/۹۷ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم منیزیم زینک-یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱۳ع ۳۴۹۹۹۹ ریال می باشد
کپسول ماکاویت ام مکمل مخصوص آقایان – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۹۳۹۹۹۹/۲۳ ریال می باشد
کپسول ماکاویت اف مکمل مخصوص بانوان – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۷۹۹۹۹۹/۶۳ ریال می باشد
قرص پرینامکس شیردهی -مکمل دوره شیردهی -یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۹۰ع ۳۵۴۹۹۹۹/۲ ریال می باشد
قرص پرینامکس بارداری کپسول -یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۹۰ع ۲۹۴۹۹۹۹/۹۸ ریال می باشد
کپسول ویتامین آ یوروویتال -۲۶۶۶واحد +۸۰۰ م ک گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۲۷۹۹۹۸/۹۹ ریال می باشد
شربت آیزن سافت یوروویتال با طعم تافی – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱۲ یوروویتال ۵۰۰ م گ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
قرص کروم ۲۰۰ م ک گ – یوروویتال مکمل کرومیوم – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان – منیزیم+ویتامین ب ۶ یوروویتال- با طعم لیمو – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
قرص مولتی ویتامین A تا Z -یوروویتال -مخصوص بانوان +۵۰ – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۴۵ع ۲۴۵۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص منیزیوم پلاس آیزن و B6 یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین د ۳ ۱۰۰۰ یوروویتال – ۱۰۰۰ واحد – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۵۷۸۰۰ ریال می باشد
قرص منو اورت کلسیم پلاس یوروویتال – مکمل مخصوص خانمها – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۴۵ع ۲۲۰۷۲۵۰ ریال می باشد
قطره آ+د ۳۰ م ل – یوروویتال – با طعم پرتقال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
شربت امگا ۳ پلاس ۲۰۰ م ل – یوروویتال – با طعم پرتقال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۲۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کروم+B3 یوروویتال – حکیمان طب کار- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۱۵۶۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص منو آورت یوروویتال – حکیمان طب کار ۱۰۰۹۹۹۹/۴۵ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید