قیمت قرص والپروات ساندوز آهسته رهش ۵۰۰ م گ – بهستان دارو

قیمت قرص والپروات ساندوز آهسته رهش ۵۰۰ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ویا فارماروبیسین ل۵۰م گ/۲۵ م ل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اینتگریلین ۲ م گ/م ل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اینتگریلین ۰.۷۵م گ/م ل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۹۷۷۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق ایمونورو ۳۰۰م ک گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زایوکس ۶۰۰ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پنومووکس ۰.۵م ل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کوزوپت قطره چشمی۲%/۰.۵%-دورزولامید/تیمولول – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص توتن ۶۰۰ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۰۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص ماتورید ایکس ال ۳۶ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پروگرف ۰.۵م گ-تاکرولیموس – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پروگرف۱م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آریسپت ۵ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۱۲۸۰۰۰ ریال می باشد
دوفاستون ۱۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پروگرف آمپول ۵ م گ – تاکرولیموس – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۵۹۰۰۰۰ ریال می باشد
ایزوترت هگزال کپسول ۲۰ م گ – ایزوترتینوئین – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ای سی سی لانگ ۶۰۰ م گ-استیل سیستئین – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کرون ۲۵۰۰۰ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول رمی کید جانسون ۱۰۰م گ -اینفلیکسی مب – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۶۷۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق زولادکس ۳.۶ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۹۶۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق زولادکس ال آ ۱۰.۸م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۱۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت لوبل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رنولا ۸۰۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱۸۰ع ۵۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری استنشاقی سرتاید ۱۲۵/۲۵ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰۰ ریال می باشد
اسپری استنشاقی سرتاید ۲۵۰/۲۵ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری استنشاقی فلیکسوتاید ۱۲۵ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۴۲۰۰ ریال می باشد
فلیکسوتاید اسپری استنشاقی ۲۵۰ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۲۳۵۰۰ ریال می باشد
فلیکسوتاید اسپری استنشاقی ۵۰ م ک گ- فلوتیکازون – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۱۳۰۰ ریال می باشد
سرتاید اسپری استنشاقی۵۰/۲۵ م ک گ- فلوتیکازون/سالم – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۹۱۰۰ ریال می باشد
سرتاید دیسکوس اسپری استنشاقی ۲۵۰/۵۰ م ک گ- فلوتیکا – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص والپروات ساندوز آهسته رهش ۵۰۰ م گ – بهستان دارو ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید