قیمت لیپیفرفورت قطره آهن لیپوزومال ۳۰م ل – شرکت کیمیا کالای رازی

قیمت لیپیفرفورت قطره آهن لیپوزومال ۳۰م ل – شرکت کیمیا کالای رازی- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ویتامین ث۵۰۰م گ آرگوسول قرص جوشان – شرکت کیمیا کالای رازی- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۱۴۲۰۰ ریال می باشد
زادیتن شربت-کتوتیفن ۱۰۰م ل – شفایاب گستر- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۵۰۰۰ ریال می باشد
پرونار ۱۳ سرنگ ۰.۵م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۶۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی زالاتان – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۵۸۰۰ ریال می باشد
پرولیا آمپول ۶۰م گ -دنوزومب – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۱۹۰۰۰ ریال می باشد
نئوپوژن آمپول ۰.۶م گ -فیلگراستیم – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۷۶۴۰۰۰ ریال می باشد
ان پلیت پودر تزریقی ۲۵۰ م ک گ- رومی پلاستیم – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۵۲۰۰۰۰ ریال می باشد
اکسجوا آمپول ۱۲۰ م گ / ۱/۷ م ل- دنوزومب – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۳۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص پاروکسیت ۲۰ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایمونورو ۳۰۰م ک گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
اومنی تروپ آمپول ۵ م گ/۱.۵ م ل- سوماتروپین – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سایتوتک قرص ۲۰۰م ک گ-میزوپروستول – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۸ع ۶۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تمودال ۲۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تمودال ۱۰۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۳۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول تمودال ۲۵۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۸۶۳۷۵۰۰ ریال می باشد
شربت زیتروماکس ۹۰۰م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
واکسن گارداسیل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۴۶۶۰۰ ریال می باشد
آندریول کپسول ۴۰ م گ-تستوسترون – بهستان دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
تتانوس گاما آمپول۲۵۰واحد-ایمونوگلوبولین تتا – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
نوکسافیل شربت ۴۰م گ/ م ل – پوساکونازول – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۴۳۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص والپروات ساندوز آهسته رهش ۵۰۰ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ویا فارماروبیسین ل۵۰م گ/۲۵ م ل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اینتگریلین ۲ م گ/م ل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اینتگریلین ۰.۷۵م گ/م ل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۹۷۷۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق ایمونورو ۳۰۰م ک گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زایوکس ۶۰۰ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پنومووکس ۰.۵م ل – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کوزوپت قطره چشمی۲%/۰.۵%-دورزولامید/تیمولول – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص توتن ۶۰۰ م گ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۰۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت لیپیفرفورت قطره آهن لیپوزومال ۳۰م ل – شرکت کیمیا کالای رازی ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید