قیمت ویال مروپنم ۱گرم-۱۲عددی – اکسیر

قیمت ویال مروپنم ۱گرم-۱۲عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۶۴۴۸۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت دکسترومتورفان ۱۵م گ/۵م ل(۶۰م ل)دکسترومتورفان – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اکسی پرازول ۲۰ م گ-امپرازول – اکسیر- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متوکاربامول ۱گ/۱۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپکس ۲.۵ م گ بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپکس ۵ م گ-بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیزوپکس ۱۰ م گ-بیزوپرولول – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص دفرازکس ۱۸۰ م گ-دفراسیروکس – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دفرازکس ۳۶۰ م گ-دفراسیروکس – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سواژل ۸۰۰ م گ-سولامر هیدروکلراید – اکسیر- تعداد در بسته ۱۸۰ع ۴۹۱۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هپارین سدیم ۵۰۰۰ واحد ۱ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسیزولاید ۶۰۰ م گ لینزولید – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لیدوکائین ۲% – ۱۰۰م گ/۵ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکوکسیر ۲۰۰ م گ-سلکوکسیب – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱ ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱-۳۰۰ ۳۰۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند ۶۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین ۶۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تریبیتکس۳م ل -ویتامین ب ۱ ب ۶ ب ۱۲ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دگزامتازون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
شربت اندانسترون ۴ م گ/۵ م ل-اندانسترون ۶۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
قرص اندانسترون ۴ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اکسی پرازول -۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۸۰ع ۱۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیمکسیر ۵۰۰م گ آزیترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۹۸۵۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوپرازول ۲۰ اکسیر – – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کامپی فن اکسیر(استامینوفن۳۲۵،کافئین۴۰،ایبوبروفن۲۰۰)م گ ۳۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان اکسی نیس اکسیر ۶۰۰ م گ استیل سیستئین ۱۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۷۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسیلامر ۸۰۰ م گ – سولامر ۱۸۰ عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۸۰ع ۴۹۱۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ث – ۵۰۰م گ/۵م ل ۱۰ عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد
شربت اکسیر اگزاکید سرماخوردگی کودکان با طعم گیلاس ۱۲۰ مل کلرفنیرامین/سودوافدرین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ویال مروپنم ۱گرم-۱۲عددی – اکسیر ۸۶۴۴۸۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید