قیمت پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰%_۶۰ م ل – ابوریحان

قیمت پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰%_۶۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰% _۱۰۰۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰% -۲۵۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپیرونولاکتون ۱۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رزوواستاتین ۲۰ میلی گرم – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اتومیدیت ۲۰م گ ۱۰م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۵۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اندانیل ۴ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فمولایف ۵۰۰م گ در ۲م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۹۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی توسین آر ۱۰ واحد/۱م ل- ۱۰۰عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مزالون ۵۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۷۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فینگولیمد ۰.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لابیجکت ۱۰۰م گ/ ۲۰ م ل – لابتالول – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۷۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص دگزامتازون ۴م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کردابیت ۱۵۰ م گ / ۳ م ل – آمیودارون – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۲۹۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص لینا گلیپتین ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلدرون ۲۵ م گ -اپلرنون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۱۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلدرون ۵۰ م گ – اپلرنون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسان ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۹۹۰۰ ریال می باشد
قرص مری کوم ۵۰۰ م گ – متفورمین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دینوول ۲ م گ – داینوژست – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اندانیل ۴ م گ / ۲ م ل – اندانسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص داپو دیلی ۳۰ م گ – داپوکستین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسابن ۲.۵ م گ – اکساندرولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مزالون ۸۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسابن ۱۰ م گ – اکساندرولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص متیل تستوسترون۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فوروزماید – ار ۲۰ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژینکس ۷۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۶۰۰ ریال می باشد
قرص دگزامتازون ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص برندوکر ۴۰ م گ-مژسترول – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰%_۶۰ م ل – ابوریحان ۹۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید